دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 513-696