دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 513-696