تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله قصد دارد به مطالعة عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی بپردازد. بدین منظور، از نظریه‌های روبرت وسنو، و رندال ‌کالینز استفاده کرده‌ایم که مجموعاً چهار متغیر سیاست‌های اصلاحی دولت نوساز، ایجاد بحران در نظم اخلاقی جامعه، شکل‌گیری زنجیره‌های تعامل میان نویسندگان، و بسیج منابع را بر تولید گفتمان مورد مطالعه مؤثر می‌دانند. در این پژوهش، با رویکرد تبیینی، از روش تفسیر تاریخی استفاده شده و سعی شده با استفاده از داده‌های تاریخی، از نحوة تولید گفتمان مورد بحث، روایتی معقول ارائه شود. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌واسطة سیاست‌های اصلاحی پهلوی دوم، شکل‌گیری طبقة متوسط جدید و طرح ادبیات متعهد فضای فکری و سیاسی جامعه با وضعیت جدیدی مواجه شد. تشکیل کانون نویسندگان ایران و فعالیت‌های پیگیر اعضای آن و برگزاری شب‌های شعر انستیتو گوته از مهم‌ترین عوامل تجربی مؤثر بر تولید (تولید، گزینش، و نهادینه‌شدن) گفتمان ادبیات داستانی سیاسی دورة مورد مطالعة ما بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Political Narrative Literature Production on Sixty and Seventy Decades

نویسندگان [English]

  • asghar ahmadi 1
  • Ferdows Aghagolzadeh 2
  • Mohammad Ali Kاalili 3
  • Hosein Ali Gobadi 4
  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 5
1 PhD in Sociology, Stuff Academic Member of ACECR, Iran
2 Associate Professor, Linguistics, University of Tarbiat Modares, Iran
3 Assistant Professor, Sociology, University of Tarbiat Modares, Iran
4 Associate Professor, Persian Language and Literature, University of Tarbiat Modares, Iran
5 Associate Professor, Sociology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This article is going to study of effective sociological factors on production of political narrative literature discourse during sixty and seventy decades. In this order, Robert Wuthnow & Randall Collins’s theories are used in total emphasizes on four concepts such as: political reforms of government, crisis in moral order of society, forming interaction chains between writers & resource mobilization as four variables in which effect on production of studied discourse. In this research, an explanatory approach historical interpretation method has been used and we have tried in use of historical data, offer a rational narrative about how discuss discourse has formed. Our findings show that to mediation of reformative affairs of II Pahlavi, forming of new mediation class and suggesting of committed literature, intellectual & political space of society countered to a new situation. Formation of Iranian Writers' Association, and continuous activities of its members and holding of Goethe’s Institute Poetry Nights are the most important empirical factors on production (production, choose and institutionalization) of political narrative literature discourse, in our study time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political literature discourse
  • Randall Collins
  • Robert Wuthnow