تعمیم‌پذیری جنسیتی نظریة پیوند اجتماعی در تبیین رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندارن

چکیده

تحقیقات انجام شده در ایران، به ندرت به تعمیم‌پذیری نظریه‌های جرم‌شناختی در تبیین رفتارهای انحرافی جنس مؤنث توجه دارند. پیشینة مربوط به رابطة بین جنس و رفتار انحرافی بر مفهوم «تعمیم‌پذیری» متمرکز شده است. این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که تا چه حد نظریه‌های جرم‌شناختی می‌توانند رفتارهای منحرفانة زنان را همچون رفتارهای منحرفانة مردان تبیین کنند. لذا، تحقیق حاضر ناظر بر تعمیم‌پذیری جنسیتی نظریة پیوند اجتماعی هیرشی به رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر است. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. جمعیت تحقیق حاضر، شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای این نظریه رفتارهای انحرافی دانشجویان دختر را همچون رفتارهای انحرافی دانشجویان پسر تبیین می‌کند و لذا دارای تعمیم‌پذیری جنسیتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Generalizability of Social Bonding Theory in Explanation of Girl Students’ Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdinia 1
  • Amin Fahimi 2
1 Associate Professor, University of Mazandaran
2 M.A., Youth Studies, University of Mazandaran
چکیده [English]

The researches have been done in Iran rarely have focused on generalzability of criminological theories in explanation of females’ deviant behaviors. The main objective of the present study was to test the generalizability of Hirschi's social bonding theory among women. The method of research was survey and data were collected through a questionnaire. Stratified random sampling method and sample size included 410 male and female students. Among the variables, involvement has no significant effect on deviant behavior, deviant. Thus, the effect of independent variables that entered the model variables, belief, attachment and commitment has a negative and significant relationship with deviant behaviors. Finally, with less impact (compared with boys), it was shown that social bonding theory couldable to explain girl students’ deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief
  • deviant behavior
  • Gender
  • gender generalizability
  • social bonding