جنسیت و نقش‌های اجتماعی در مجلات کودکان (آزمون نظری نقش تالکوت پارسونز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف و انگیزة انجام این پژوهش شناسایی و مقایسة نقش‌های اجتماعی زن و مرد در مجلات کودکان و نوجوانان است. بنابراین، سعی شده تا زنان و مردان داستان‌های مجلات در قالب شانزده نقش معرفی‌شدة پارسونز و از نظر ویژگی‌های شخصیتی، وضعیت طبقاتی که در داستان بدان اشاره شده، نوع تفریح، فعالیت‌های سیاسی، تصمیم‌گیری، مهربانی، ایمان، زیبایی و جزآن با یکدیگر مقایسه شوند. بررسی متغیرهایی چون جنسیت نویسنده و تصویرگر بر ارائة تصاویر و نقش‌های اجتماعی هدف دوم تحقیق است. نمونة آماری در این تحقیق شامل تمامی داستان‌های مجلات دوست، دانش‌آموز و نوآموز و شامل 117 داستان است که به شیوة تصادفی انتخاب شده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تبیینی یعنی مطالعة داستان‌های مجلات و شناسایی مقولات مطرح‌شده در آن‌ها و تکنیک تحقیق، تحلیل محتواست. داده‌های مورد نیاز توسط پرسشنامة معکوس جمع‌آوری شد. سپس، فرضیه‌ها با برنامة نرم‌افزاری SPSS به وسیلة آزمون کی‌دو (مربع کای) تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهشی نشان داد که زنان برعکس مردان غالباً نقش‌های عادی برعهده دارند تا نقش‌های بانفوذ، کمکی یا راهبردی. علاوه‌بر این، بین جنسیت نویسنده و جنس با ایمان، جنس نقش اول داستان، فعالیت سیاسی مرد و نحوة کسب نقش مرد رابطه‌ای معنادار وجود دارد اما میان بقیة متغیرهای تحقیق رابطة معناداری مشاهده نشد. همچنین، مشخص شد که نقش زنان در این مجلات با نقش‌های متنوع و گستردة زنان در جامعة امروزی ایران سنخیتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of gender and social roles in children’s journals

نویسندگان [English]

  • soodeh maghsoodi 1
  • samira tonadvoli 2
1 Asistant Professor,Social Science Department, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Master of Sociology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Children develop their vocabulary through media special book and journals and lrarn social roles and relationships. The way men’s and women’s social roles are presented in journals stories has a great significance. The present study aim is to identify and compare social roles and status of men and women in children’s stories in journals. In this paper, men and women are compared regarding personal characteristics, social class, type of recreation, political activities, decision- making, moralities, beauty sex etc. The second goal of the research is to investigate the effect of variables such as the author’s and illustrator’s gender and nationality on sex roles and illustrations. The statistical sample consist of 117 stories in “Noamooz”, “Doost” and “Daneshamooz”. Research method is descriptive, that is, studying journals story and content analysis is selected as research technique. The data were collected using a reverse questionnaire and hypotheses. This data is analysed and interpreted using SPSS and Chi- Square test. The result of the study shows there is a significant relationship between the writer’s sex and first role’s, religious sex, man’s political activities but there isn’t significant relationship between another research issues. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • children’s journals stories
  • Content analysis
  • social status and roles