سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

چکیده

روش زندگی سلامتـ محور پدیدهای چندعلتی، چندبعدی و چنددلالتی است که به الگوهای رفتار جمعی مربوط می‌شود؛ مسائلی که تهدیدکنندۀ سلامت افراد است و بدین ترتیب قصد دارد سلامت افراد را تضمین کند. از دیدگاه کاکرهام، روش زندگی سلامتـ محور با مفهوم انتخاب تحقق می‌یابد، اما انتخابی که در درون ساختار اجتماعی رخ می‌دهد؛ هر ساختار اجتماعی نیز  محدودیت‌هایی را بر آن اعمال می‌کند. این پژوهش نیز با هدف شناسایی برخی عوامل مؤثر بر رفتار سلامت، با روش پیمایشی نگاشته شده است. براساس بررسی یک نمونۀ 486 نفری از شهروندان بالای 20 سال ساکن شهر ارومیه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، همبستگی بین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با متغیر رفتار سلامت معنادار بوده است. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، نزدیک به 16 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ رفتار سلامت با متغیرهای مستقل موجود تبیین شده است که در این میان متغیر سرمایۀ فرهنگی با بتای 291/0 بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بر رفتار سلامت شهروندان تأثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Measuring The effect of social structures on health behaviors among Citizens of the city of Urmia

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abasszadeh 1
 • Mohammad Bagher alizadeh aghdam 1
 • Nushin Rahimidehgolan 2
1 Mohammad Abbaszadeh: Associate professor in sociology, Tabriz, Iran
2 Master of Social Science Research
چکیده [English]

Health lifestyle as a Multi causal phenomenon, multidimensional and multiresonalcontributes to behavioral patterns that deals with health minatory problems of people; and in this way, can guarantee their health. By Cockerham vision, health lifestyle realizes with choice concept, but a choice that occurs in social structure that itself affects by different factor. In this paper we try to find the influential factors on health behavior.
The method used in this study, based on research aims is of functional kind, and based on the way of data collection is survey. Also by deep rate study is width looking, and concerning of time temperament is cross-sectional. The study population in this research consists of all Urmia citizens with the age of 20 and older than that. 486 people are selected through Cochran formula as sample. Stratified sampling have been selected as the method for sampling. The results show that there is a meaningful relationship between social capital, economical capital and cultural capital with health behavior variable. Also, the results of path analysis show that 16% of changes in health behavior dependent variable are explained by independent variable; that in this way the cultural capital variable with the 0/291 beta affected the health behavior of citizens more than other independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health behavior
 • Social capital
 • Cultural Capital
 • Economical capital
 • Self-Control
 • Sport
 • باینگانی، بهمن و کاظمی، علی (1389)، «بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایۀ فرهنگی»، برگ فرهنگ، شمارۀ 21: 8-21.
 • جوانمرد، کمال و ساسان، ساره (1389)، «بررسی جامعه­شناختی نقش سرمایۀ فرهنگی در بازتولید طبقۀ اجتماعی بین مردان 40 تا 50 سالۀ شهر بندرعباس در سال 1388»، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شبستر، شمارۀ 11: 199-218.
 • شارع­پور، محمود؛ ودادهیر، ابوعلی و قربان­زاده، سکینه (1388)، «تأثیر سبک زندگی بر خطر تصادف در میان جوانان شهر تهران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارۀ 16: 103-125.
 • صدیقی، ژیلا و همکاران (1390)، «چه کسانی بیشتر به تغذیۀ خود اهمیت می‌دهند: مطالعۀ سلامت از دیدگاه مردم ایران»، فصلنامۀ پایش، شمارۀ 3: 381-390.
 • فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
 • فیلد، جان (1385)، سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ جلال متقی، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • قاسمی، وحید و همکاران (1387)، «تعیین‌کننده‌های ساختاری و سرمایه‌ای سبک زندگی سلامت‌محور»، مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 63 :181-213.
 • کورتیس، آنتونی. جی (1385)، روان‌شناسی سلامت، ترجمۀ شهناز محمدی، تهران: انتشارات ویرایش.
 • کیوان­آرا، محمود (1386)، اصول و مبانی جامعه‌شناسی پزشکی، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.
 • مسعودنیا، ابراهیم (1389)، جامعه‌شناسی پزشکی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

 • Buysse, D. J, Reynolds,C.F., Monk,T.H.Berman, S.R.,and kapfer,D.J (1989),”the Pittsburgh sleep quality index:a new instrument for psychiatric practice and research”, journal of psychiatry research, No28:193-213.
 • Charlotte A.Schoenborn& patricia F.Adams (2010),”heaths behaviors of adults:united states:2005-2007,vital and health statistics, No10: 245.
 • Cockerham,william,C.(2000),”health lifestyles in Russia ”, social science and medicine, No 57:1313-1324.
 • Cockerham,william,C.(2001), the Blackwell companion to medical sociology,Massachusetts, Blackwell publishers inc.
 • Donovan,J.E.,Jessor,R.,and costa, F. M.(1991), ”adolescent health behavior and conventionality:an extension of problem-behavior theory”, journal of health psychology, No10(1):52-67.
 • Fujiwara Takeo, Kawachi Ichiro (2008), “social capital and health; a study of adult twins in the u.s”, American journal of preventive medicine, No 35(2), published by Elsevier Inc.
 • Jarron M.saint onge and Patrick M.Krueger (2011),”education and racial-ethnic differences in types of exercise in the united states”, journal of the health and social behavior, No 52(2):197-211.
 • Putnam,R.D (1996).”the strong disappearance of civic America”, journal of the American prospect, No7:1-8.
 • Schuster,T.L.,M.Dobson,M.Jauregui,R.H.I.Blanks(2004), “Wellness lifestyles I:”A  theoretical framework linking wellness, health lifestyles,and complementary and alternative medicine”, the journal of alternative and complementary medicine, No10(2):349-356.
 • Shirley cloutlerlaffrey,Carol J.loveland cherry, and S.Joy winkler(1986),”heaths behavior:evolution of  two paradigms,public health nursing,3(2):92-100.
 • Thakur Farheen (2009), ”levels of health literacy and impact of health education in working adults with disabilities, ”A thesis submitted to theFaculty of the Graduate School of the University at Buffalo, State University of New York in partial fulfillment of the requirements for the degree ofMaster of Sciencedepartment of Rehabilitation Science.
 • Williams,Simon J.(1995), ”theorizing class,health and lifestyles:can bourdieuhelp us?”,sociology of health & illness,7(5):577-604.