دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1392، صفحه 339-523 
مطالعه و تحلیل الگوهای جامعه ‏پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان

صفحه 365-391

10.22059/jisr.2013.51657

اسماعیل بلالی؛ راهله جعفری؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید عیسی زاده


درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

صفحه 393-412

10.22059/jisr.2013.51658

سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد