بررسی میزان دینداری و نقش آن در شادمانی جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

شادی موهبت بزرگی است که باید آن را جست‌وجو کرد، یافت، غنیمت شمرد، و به دیگران نیز انتقال داد. با توجه به تأثیر شادمانی در حیات فردی و اجتماعی، همچنین نقش گستردة مذهب در زندگی بشر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة دینداری و میزان شادمانی بین جوانان شهر تهران انجام شده است. در این پژوهش نقش دینداری بر ایجاد، تشدید، یا تضعیف شادی از دریچة نظریة ‏شناختی، همچنین نظریه‌های اندیشمندانی چون دورکیم، وبر، توکویل، سیلگمن، آرگایل، کار، داینر، و بیسواس داینر کنکاش شد. برای شناخت ارتباط بین این دو مقوله، 384 پرسشنامه بین جوانان 18 تا 29 سالة شهر تهران توزیع شد. در نهایت، یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد بین دینداری و میزان شادی افراد رابطه‌ای مثبت و معنادار برقرار است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که بین سه بعد دینداری، یعنی اعتقادات دینی و احساسات دینی و مناسک‏ دینی، و شادی‏ جوانان مطالعه‌شده همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت دینداری و ابعاد مختلف آن در ایجاد و تشدید شادی نقشی مهم و بسزا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Religiosity,s amount and it,s Role in Happiness,s Youth

نویسندگان [English]

  • Sharareh Mahdizadeh 1
  • Fatemeh Zare Ghiasabadi 2
چکیده [English]

Astract:
Happiness is a great gift that should be searched , found , seized and transmit to others . With regard the happiness influence on social and individual life and the widespread role of religion in human lives , the present study has been done with the aim investigate the relationship between religiosity and amount of happiness among young people in Tehran . In this study were explored the role of religion in creating, intensifying or weakening the happiness through the theory of cognitive and ideas of many thinkers such as Durkheim, Weber, Tocqueville, Argyle , Diener and Biswas Diener. In order to determine the relationship between these two categories, 384 questionnaires have been distributed among youth 18 to 29 years in Tehran city. The findings show that there is a significant correlation between religiosity and happiness of individuals. The results indicate that there is a significant positive correlation between the three dimensions of religiosity , religious belief , religious feelings , religious practices and amount of happiness young. Thus it can be concluded that religion and different dimensions of religiosity plays an important role in creating and heightening happiness.

Key Words: happiness, religious belief, religious feelings, religious practices, religiosity, young.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • belief
  • feelings
  • practices of religious
  • young