دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-187 
تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران

صفحه 111-131

10.22059/jisr.2013.36579

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ اعظم نسیم افزا