دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 525-684 
بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر

صفحه 525-564

10.22059/jisr.2013.52284

محمدباقر علیزاده اقدم؛ عزت الله سام آرام؛ سعید سلطانی بهرام؛ خدیجه رجایی