سرمایۀ اجتماعی در عید نوروز و پیش از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه سمنان

2 مربی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی خصوصی کومش

چکیده

امروزه سرمایۀ اجتماعی، نقش بسیار مهمتری نسبت به سایر سرمایه‌ها ایفا می‌کند. با فقدان سرمایۀ اجتماعی، سایر‌ سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند؛ درنتیجه بدون سرمایۀ اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار می‌شود. منشأ سرمایۀ اجتماعی ممکن است عمدتاً مبتنی‌بر عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند اعیاد باشد. شناسایی این گونه سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعة کشورها و بررسی آن شناخت جدید از روش‌های‌ اجتماعی و هدایت مناسب آن از سوی مدیران را منجر خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی نقش عید نوروز بر سرمایۀ اجتماعی افراد است. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ پیمایشی و جامعۀ آماری آن ساکنان شهر سمنان است که 386 نفر برای نمونه با استفاده از روش خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گرد‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامۀ محقق استفاده شد. یافته‌ها گویای تفاوت معنادار بین برخی ابعاد فرعی عنصر اعتماد از جمله اعتماد غیر‌رسمی، اعتماد به محیط و احساس امنیت در نوروز و پیش از آن است. اما در سایر ابعاد این عنصر تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین درخصوص ابعاد فرعی عنصر هنجار تفاوت معناداری دربارۀ همیاری افراد، ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها، وساطت اجتماع و حمایت اجتماعی دیده شد. دربارۀ ابعاد فرعی عنصر شبکه نیز تفاوت معناداری در شبکۀ افقی و کیفیت شبکه در روزهای نوروز و پیش از آن دیده شد. بر این اساس نتیجه می‌گیریم نوروز تأثیر مثبت بر سرمایۀ اجتماعی افراد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nowruz effect on social capital

نویسندگان [English]

  • aliakbar aminbeidokhti 1
  • Navid Sharifi 2
1 college of tourism at semnan university
چکیده [English]

Nowadays, social capital plays more important role than other capitals. In absence of Social capital, other capitals will lose their effectiveness and makes it difficult to reach the economic and cultural evelopment. The origin of social capital can be mainly based on social and cultural factors such as festivals. Recognition of this capital and its evaluation as a kind of macro-management in the development of the countries can create a new understanding of social systems and assist managers to better manage systems. So the aim of this study was to examine the role of Eide of Noruz on social capital.This was a descriptive-survey. The study population consisted of all residents of the city of Semnan, of which a total of 386 subjects were selected as sample using a cluster approach. To collect the required data, a researchers' made questionnaire was used. Results indicated a significant difference between some sub-elements of trust including the informal confidence, trust and feel safe in the environment before and during Eide of Noruz. But there was no significant difference in other aspects of this element. Also in terms of the sub-element of the normative dimension, a significant difference in such variables as people's assistance, capacity to accept differences, community mediation, and social support was observed. Finally, in terms of the dimensions of the sub-network, a meaningful difference in horizontal and quality of the network before and during the Eide of Noruz was observed. On the whole noruz has had a positive impact on social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Nowruz
  • Social capital
  • trust
  • Norms
  • participation