جهانی‌شدن سیاست و چالش “دولت سرزمینی” وبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی توسعۀ دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم جهانی‌شدن در زمینۀ سیاست به مجموعه فرآیندهای پیچیده‌ای می‌گویند که به موجب آن دولت‌های ملی به نحو فزاینده‌ای به یکدیگر مرتبط و وابسته می‌شوند. در دورۀ جهانی‌شدن، که دورۀ فراتر رفتن از سرزمین‌های ملی است و انسان‌ها برحسب توانمندی‌های اطلاعاتی، از حاشیه خارج و به متن جهانی‌شدن وارد می‌شوند و تکثرگرایی زمینۀ بیشتری پیدا می‌کند؛ دولت‌ها از شکل سرزمینی و محدود به یک موقعیت ژئوپولیتیکی خاص و ثابت، خارج‌شده و الگوهای رفتاری آنها نیز (به‌ویژه اقتصادی) فقط تابع موقعیت جغرافیایی سرزمینی مشخص نیست. جهانی‌شدن با نظم‌دهی مجدد به زمان‌و‌مکان، سرزمینی‌بودن روابط بین‌الملل سنتی را تغییر می‌دهد و دیگر به گره‌خوردن ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی نیازی نیست. دولت ملی ابزار مؤثری برای حاکمیت بر قلمرو خاص است و جهانی‌شدن فرآیندی متکی‌ به قلمرو فراملی است که حاکمیت سرزمینی را با چالش مواجه می‌کند.
موضوع این جستار، این است که متأثر از جهانی‌شدن سیاست، امروزه «دولت سرزمینی» کاملاً منطبق بر ویژگی‌های کلاسیک نظریۀ دولت سرزمینی ماکس وِبِر نیست؛ البته باید تغییرات به‌وجود آمده در این پدیده در طول قرن کنونی را در نظر گرفت. برای توضیح این موضوع ابتدا همگام با شناخت گونۀ آرمانی «دولت پساسرزمینی»، ویژگی‌های آن را با گونۀ «دولت سرزمینی» وبری در ابعاد جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، سازمانی و حقوقی، مقایسه می‌کنیم؛ سپس از دریچۀ این دو گونه، نگاهی به تغییرات صورت گرفته در دولت معاصر ایران، در جهان جهانی‌شده می‌افکنیم. این پژوهش بر اهمیت ویژگی جهانی‌شدن و تغییرات آن تأکید دارد که پدیدۀ دولت سرزمینی از سر می‌گذراند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the globalization of politics and territorial state challenge

نویسندگان [English]

  • hamidreza jallaeipour 1
  • seyed rahim teymoori 2
1 Tehran univercity
2 lecturer of facutty of irib
چکیده [English]

Globalization in politics refers to a set of complex processes Whereby national governments are increasingly interconnected and interdependent. In the era of globalization, it is time to go beyond the national territory And humans in terms of intelligence capabilities, the margins and text into globalization and pluralism field becomes,Governments of the region and limited to a specific geopolitical location and constant Nhanyz out and memes (especially economic) subject only to a specific country situation, not physically. Globalization will be reorganizing the order of time and place, a land of traditional public relations alters and Authority structures and actors are no longer tied to the land. The national government is an effective tool for sovereignty over a particular territory and globalization as a process of territorial sovereignty on the territory Framlykh with the challenge.
Discussion of this paper is that globalization has influenced the politics, "territorial state" is no longer consistent with the classic features set forth in the opinions of Weber's theory of territorial state.To illustrate this point, first introduced the ideal type "postterritorial state", it features a kind of "territorial state" Weberian dimensions, geographical, political, economic, organizational and legal, we compare And then through the two Snkhngahy to reflect changes in the Iranian government, in a globalized world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • politics
  • territorial state
  • post territorial state
  • ideal type