ارزش اقتصادی شغل زن پزشک و تفاهم اقتصادی همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

پزشکی از مشاغل پردرآمد در ایران، به‌ویژه برای زنان، به‌شمار می‌رود. پژوهش دربارۀ تفاهم اقتصادی زنان پزشک به دلیل قرارگرفتن در اوج اقتدار اقتصادی، بیش از بررسی تفاهم اقتصادی مشاغل دیگر می‌تواند درخصوص سنجش درستی ایدة «افزایش اقتدار اقتصادی = افزایش تفاهم اقتصادی» گویا باشد.
روش پژوهش در این زمینه، پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. براساس نتایج پژوهش، بیش از 90 درصد زنان پزشک، در تأمین نیازها و مخارج خانواده، به شوهرشان کمک می‌کنند و این هزینه‌‌کردها با میل‌ و ‌رغبت و احساس مسئولیت در مقابل هزینه‌های خانواده است. با توجه به اینکه مسئولیت مهم شوهر در خانه و خانواده، سرپرستی و تأمین هزینه‌های زندگی است، با این‌حال بیش از 52 درصد شوهران در این گونه خانواده‌ها، از خرج‌نشدن درآمد زن در مخارج خانواده، ناراضی‌اند. درنهایت تفاهم اقتصادی همسران در این پژوهش با متن و دیدگاه‌های اسلامی برابری می‌کند و نشان می‌دهد که هرجا اقتدار اقتصادی شوهر بیشتر از جایگاه اقتصادی زن بوده تفاهم بیشتر است از خانواده‌هایی که جایگاه مرد و زن در تأمین مخارج خانواده جابه‌جا شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of economic value of female-doctor on economical understanding of couples

نویسندگان [English]

  • manizeh maghsodi 1
  • shafigheh shafaghat 2
چکیده [English]

Medicine is one of the money maker occupations within Iran especially for females. Studying the female-medicine’s economical understandings has the highest reliability in order to verify the idea of “increase of economic authority = increase in economic understandings” because it stands in the highest level of economic authority/power.
Research method in subjected study concerns on qualitative survey and applied tools are questionnaires and in some cases interviews which showed more than 90% of female-medicines are helpful for her husband in supplement of needs and expenses and these costs performed by their desire and responsibility to their family. Meanwhile and with reference to this issue that men’s main responsibility in family is to make money and supervisory, but more than 52% of husbands in such families would be show negative reflect and behavior if their wives don’t share their income within the family for cost and expenses.
In addition according to study we can claim that economical understandings of couples is equal to those idea which presented in Islam and shows that whenever the economical authority of men is more than their wives the understanding of them would be better than those family which the position of men and women is changed by supplement of family expenses and costs

کلیدواژه‌ها [English]

  • "understanding"
  • "common perception"
  • "Economical independence"
  • "economical authority"
  • "economical understandings"