مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعة موردی شورایاری محله‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 کارشناس پژوهش/ دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

چکیده

شورایاری محله‌ها در‌صورت شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی و نهادینگی آنها می‌توانند موجبات توسعۀ محلی، افزایش مشارکت مردم در ادارۀ امور محلی و مسئول بودن نهادهای محلی را فراهم کنند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رهیافت نظریۀ زمینه‌ای به مطالعه و آسیب‌شناسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی شورایاری محله‌های شهر تهران می‌پردازد. برای افزایش دقت از پژوهش‌هایی در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب و نیز برای تحلیل یافته‌ها از مدل «ایمانی‌جاجرمی» در مطالعۀ شوراهای اسلامی شهر، استفاده شده است. تحلیل یافته‌ها بیانگر این است که عواملی نظیر «فقدان نهادینگی شورای اسلامی شهر»، «محدودیت نهادی شورایاری»، «فقدان نظارت»، «ابهام در قوانین» و «فقدان تعامل متقابل برون‌گروهی» موجب «فقدان نهادینگی» شورایاری محله‌ها شده است. اعضای شورایاری محله‌ها برای چیرگی بر «فقدان نهادینگی» از دو راهبرد «حمایت‌خواهی» و «نهادخواهی» استفاده می‌کنند. راهبرد «حمایت‌خواهی» زمانی از سوی شورایاری محله‌ها استفاده می‌شود که در تعامل و روابط درون‌گروهی و برون‌گروهی دچار تنش شده باشند و درصورتی که تعامل سازنده با شورای شهر و ستاد شورایاری نداشته باشند، شورایاری محله‌ها از راهبرد «نهادخواهی» استفاده می‌کنند. به‌کارگیری این راهبردها در مقابل «فقدان نهادینگی»، پیامدهای «امیدواری» و «تصور ناکامی» را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of factors affecting the lack of institutionalization of local government in Tehran. (Case study neighborhood councils)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shirali 1
  • Mahdi Shahbazi 2
2 Expert Press / Ministry of Culture and Islamic Guidance
چکیده [English]

Neighborhood councils in the form of social capital formation and institutionalization They can cause the development of local development, increasing people's participation in local governance and are accountable to local authorities. Qualitative research methods and grounded theorety approaches to the study and pathology sociological factors affecting the lack of institutionalization of local councils in Tehran deals. To increase the theoretical sensitivity, theoretical studies of social capital, good governance is used. To analyze the results of the model Imani Jajarmi in the councils of the city, has been exploited. Analysis of the findings is that factors such as "lack of institutionalization City Council," "councils, institutional constraints," "lack of supervision", "ambiguity in the law" and "lack of interaction outside a 'cause' non-institutionalization" neighborhood councils. Members of district councils to overcome the "lack of institutionalization" of the two strategies " Seeking support" and "seeking Institution " use. Strategy in support of "you" is used when the local councils in the interaction and relationships within the group and out-group tensions have. And if no interaction with the City Council and staff councils, district councils strategy, "the pro" use. Strategies towards members of the councils' lack of institutionalization "take the consequences" hope "and" failure of imagination "carries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Local government"
  • "social capital", "Community development", "Neighborhood councils "
  • "Tehran"