بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 . دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ که متناسب با آن، به سلامت اجتماعی نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی افراد، توجه شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر با روش پیمایش است. حجم نمونه 330 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر هستند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامۀ سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامۀ کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، با مقیاس 26 گویه‌ای WHOQOL-BREF استفاده شده است. برای تحلیل روابط بین متغیرها از آزمون‌هایی مانند t-test، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی (000/0, sig=535/0r =) دانشجویان وجود دارد، و نیز سلامت اجتماعی ارتباط معناداری با ابعاد چهارگانۀ کیفیت زندگی؛ یعنی سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی و سلامت محیطی دارد. همچنین کیفیت زندگی دانشجویان برحسب نوع سکونت آنها تفاوت معناداری دارد، ولی کیفیت زندگی دانشجویان برحسب جنس، رشتۀ تحصیلی و سال ورود آنها متفاوت نیست. همچنین ارتباط بین سن و کیفیت زندگی دانشجویان معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the impact of social health on quality of life of students in Payame-Noor University in Meshginshahr city

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Bagher Alizade Aghdam 1
  • Ezatollah Samaram 2
  • Saeed Soltani Bahram 3
  • Khadijeh Rajaee 4
1 faculty member/Tabriz university
چکیده [English]

Social determinants of health is one of the topics that has attracted researchers' attention in recent decades, which is consistent with it, the public health, as one of the influencing factors to quality of life is taken into consideration. The purpose of this study was to examine the impact of social well-being on quality of life among Meshginshahr PNU students with using survey method. In order to, A sample of 330 students of PNU Meshginshahr are selected by stratified sampling. For data collection, the Keyes social health questionnaire and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire, with 26-item scale (WHOQOL-BREF) is used. To analyze relationships between variables such as t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient was used. Research findings indicate that, There are a significant positive correlation between social health and quality of life of students (r=0/535, sig=0/000), and social heaith also significantly associated with the four dimensions of quality of life, ie, the dimensions of physical health, mental health, environmental health, social relationships health. Also, the student’s quality of life, on the type of residence had no significant difference, but the quality of life of students by gender, field of study and year of entry is no different. Also, there was no significant relationship between age and quality of life for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Health
  • quality of life
  • Demographic Variables
  • college students
  • Meshginshahr