دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 9-170