وضعیت اعتماد عمومی اساتید دانشگاه‌ها به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه جامعه‌شناسی

چکیده

اعتماد نخبگان به نظام‌ بخشی از سرمایة اجتماعی است که به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام منجر می‌شود. اساتید دانشگاه از جمله مهم‌ترین گروه‌های نخبه محسوب می‌شوند که به دلیل ارتباط و تأثیرگذاری بر دانشجویان سهم عمده‌ای در میان نخبگان دارند. پرسش اساسی در مقالة حاضر، معطوف به چیستی و چگونگی جنبه‌های مختلف اعتماد اساتید به نظام و پرسش‌های فرعی نیز به جنبه‌های نگرشی و ذهنی و راهبردهای افزایش آن معطوف است. روش‌های اصلی برای پاسخگویی به پرسش‌ها، مصاحبه‌های عمیق با اساتید و تحلیل ثانویة داده‌های کمّی است. مصاحبه‌شوندگان بر اساس نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند و تلاش شده تا تنوع در آن‌ها حفظ شود، به گونه‌ای که به رویکردهای سیاسی مختلف اساتید نیز توجه شود. داده‌ها و اظهارات مصاحبه‌شوندگان حاکی از آن است که اعتماد عمومی مردم و اساتید به سایر افراد در جامعه در مقایسه با گذشته رو به کاهش است. این امر زمینة منفی افزایش بی‌اعتمادی اساتید به نظام را نیز ایجاد می‌کند. تأکید عمدة مصاحبه‌شوندگان بر آن است که بی‌اعتمادی اساتید به نظام، بیش از آنکه به هسته‌های بنیادین و قواعد نظام بازگردد به بازیگران و عملکردهای سازمانی مربوط است. انباشت و تراکم بی‌اعتمادی در این دو لایة بیرونی به لایة درونی قواعد نیز تسری می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of University Professors' Trust in Islamic Republic of Iran Agents

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Etemaidifard
Assistant Professor of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

Elite's trust is an important part of the social capital in a social system that can lead to further system goals. Relationship and influence on students by the professors of universities has an important place for them among the elite. Subject of this article is the trust of university professors in Islamic Republic of Iran (IRI). Essential questions focused on various aspects of professors' trust in the system. Secondary question based on attitude and subjective aspects of them. Research methods to answer research questions include: secondary analysis of given data and interviews with university professors based on purposive sampling. Data and statements of interviewees indicated that the public trust of professors is declining in comparison with the past. This provides grounds for distrust. Most academics distrust due to bad performance of organizations and managers. Distrust towards the outer surface can gradually lead to a distrust of internal surfaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elitism
  • general trust
  • legitimized rules
  • organizational performances
  • populism