آثار فناوری‌های نوین بر شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روان‌شناسی و دانشیار دانشگاه علامة طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار شبکه‌های اجتماعی است. در این مقاله سه سؤال اصلی بررسی شده است. اول، ترکیب پیوندهای اجتماعی نوجوانان تا چه حد رو به ناهمگن شدن می‌رود، و این تغییر تا چه حد با عوامل اجتماعی و فناورانه ارتباط دارد؟ دوم، آیا این تغییر قدرت بر پیوندهای اجتماعی نوجوانان تأثیر دارد؟ سوم، اثر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) بر سرمایة اجتماعی چیست؟ به ویژه آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات از پیوند دادن یا پل زدن بر سرمایة اجتماعی حمایت می‌کند؟ روش تحقیق این مقاله اسنادی و با مراجعه به پژوهش‌های انجام شده در کشورهای مختلف جهان است. همچنین، در ادامه اثر تراکم شبکه و استفاده از اینترنت بر کیفیت روابط اجتماعی بین نوجوانان هم‌عصر، و اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانایی آن‌ها در بازسازی شبکه‌های اجتماعی و الگوهای روابطشان بررسی شده است. نتیجه‌گیری آنکه با بزرگ‌تر شدن اندازة شبکة کاربران اینترنت، مطالعات آینده باید با استفاده از مطالعات جامع دربارة فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کنند که سرمایة اجتماعی با کیفیت روابط چه ارتباطی دارد، به ویژه، گرایش‌های فعلی به فناوری و سواد جدید نسل شبکه چه اثری بر کیفیت روابط نوجوانان می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Modern Technology on Social Networks with Emphasis on Adolescent

نویسنده [English]

  • Esmaeil Saadipour
Associate Professor of Psychology, University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the effects of information and communication technology on the structure of social networks. Three major questions have been considered. First, how far does the combination of adolescent social links tend to be heterogeneous and how much is this change related to social and technological factors? Second, does this alternation affect the power of adolescent social links? Third, what is the effect of information and communication technology on social capital? Especially, does information and communication technology support linking and bridging of the social capital? The research method of this paper is documentary with refer to performed researches in different countries around the world. In addition, the effect of network aggregation and internet usage on the quality of social relations between contemporary adolescent, and the effect of information and communication technology on their ability to reconstruct social networks and their relationship templates are discussed. In conclusion, with the growth of internet users’ network, the future studies have to investigate the relevance between social capital and the quality of relations and particularly, how the present attitude towards technology and the new literacy of network generation affect the quality of adolescent relations by using comprehensive studies on information and communication technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • digital gap
  • Information and communication technology
  • Internet
  • Social network