فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف‌گرایی در لوازم آرایشی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

در این مقاله به بررسی میزان مصرف‌گرایی زنان در لوازم آرایشی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. روش تحقیق پیمایشی بود. از نمونه‌ای 384 نفری، به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ایِ تصادفی، زنان 18- 48 سالة شهر تهران که به مراکز خرید مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد مصرف لوازم آرایشی در جامعة مورد بررسی فراسنی شده است و به سمت فراتأهلی، فراطبقه‌ای و فراتحصیلی شدن پیش می‌رود. متغیرهای تأهل و درآمد خانواده تأثیر مثبت بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در زنان دارند. تنها متغیر تحصیلات اثر منفی بر مصرف لوازم آرایشی نشان می‌دهد. بررسی موقعیت‌هایی که پاسخگویان در آن مکان‌ها خود را مجبور به مصرف لوازم آرایش می‌دانند، نشان داد زنان در منزل کمتر از هر مکانی احساس نیاز به آرایش می‌کنند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد 54% از تغییرات متغیر وابستة مصرف‌گرایی را متغیرهای بررسی‌شده در پژوهش توضیح می‌دهند. نتایج تحلیل مسیر نیز ضمن تأیید مدل فرضی اولیه نشان می‌دهد بیشترین اثر مستقیم بر مصرف لوازم آرایشی مربوط به متغیرهای رفتار رقابتی (به میزان 48/0) و فردگرایی (به میزان 66/0) است. همچنین، چون متغیر فردگرایی علاوه بر اثر مستقیم از طریق تأثیرگذاری بر رفتار رقابتی نیز بر مصرف لوازم آرایش اثر غیرمستقیم دارد، در مجموع بیشترین اثر کل را بر مصرف‌گرایی زنان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beauty culture and consumer society (with emphasis on consumerism in cosmetics)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Mahnaz Ghobadi 2
1 Professor of Sociology, University of Alzahra
2 Master of Sociology
چکیده [English]

This study investigated the factors affecting the consumption of cosmetics and its use was in fact one of the manifestations of consumerism that is feminine. Due to the growing dilemma of women use cosmetics and fashion remembered more as a social issue will be raised. Survey results from a sample of 384, a cluster sampling, random, people through Cochran formula for women 18-48 years who had been admitted to the shopping centers in Tehran, is obtained. Results show that the use of cosmetics is beyond the age and goes to beyond the  academic, ranking and marriage. Marital status and income have positive effect on women's use of cosmetics usage. Only variable of Education have negative effect on women's use of cosmetics usage survey respondents in situations that force them to take their places as toiletries, showed that women in home less than any place need to make. Income women have no effect on increasing or decreasing the consumption of cosmetics. Multivariate analysis after testing a linear multivariate analysis showed that 54% of consumption variability is explained by the variables examined in this study. Path analysis also showed that variables of the competitive behavior (0.48), individualism (0.66), as variables affecting women's consumption of cosmetics usage was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive behavior
  • consumption of situation
  • Cosmetics
  • Individualism
  • women consumerism