بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (مورد مطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

آرایش صورت فنی است که افراد بشر برای خوش‌منظره کردن چهرة خویش از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه زنان با استفادة گسترده و بی‌سابقه از تغییردهنده‌ها و اصلاح‌کننده‌های علمی و غیرعلمی گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند. بررسی دلایل گرایش زنان به این نوع رفتار هدف اصلی این پژوهش است. بدین منظور 200 دانشجوی مجرد و متأهل در دانشگاه‌های شهید باهنر و آزاد شهر کرمان بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده متناسب با حجم مطالعه شدند. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن‌ها از آزمون‌های اسپیرمن، کندال c و d، و سامرز d استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد دختران و زنان دانشجو علل گرایش به آرایش چهرة خود را فقدان اعتماد به نفس، هم‌رنگی با جماعت زنان، ترمیم آسیب‌های صورت، اعتراض به سختگیری‌های جامعه و خانواده، احساس برخوردار بودن از روحیة بهتر، واهمه از جذب شدن همسران خود به زنان و دختران زیباروی و آرایش کرده، پنهان‌کردن خستگی‌های ناشی از کار زیاد روزانه و جزآن ارزیابی کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد پنج متغیر فقدان اعتماد به نفس، نیاز به تأیید دیگران، اعتقاد به زیبایی زنان به عنوان شرط انتخاب همسر برای مردان، تمایل به نشان دادن موقعیت طبقاتی بالاتر و اعتراض به سختگیری‌های جامعه و خانواده به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین علل گرایش به لوازم آرایش داشته‌اند وارد معادله شد و حدود 67 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors of female students tend to use cosmetics in Kerman city universities (The factors of female students tend to use cosmetics)

نویسندگان [English]

  • Soodeh Maghsoodi 1
  • Mozhdeh Araste 2
  • Samira Tonadvoli 3
1 Asistant Professor of Sociology Department, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Undergraduate Social Science
3 Graduate Student of Sociology
چکیده [English]

The aim of this paper is to study of sociological factors affecting young girls and women’s use of make-up tools. The study has been conducted through survey method and the data has been collected by questionnaire. The statistical sample was 200 girl and women students from Kerman universities that selected by Simple Random Sampling. Also, in this paper, has been used from Kendall, Somers D and Man- Whitney U tests. The finding reveal that there is a significant relationship between variables of Lace of confidence , Wagon women folk, Repair damage done in the face, Family and community to protest crackdown, Having a better mood, Fear of their wives attracted to other beautiful women, Daily fatigue and overwork hide with using Cosmetics. The results of regression coefficient show that variables of lace of confidence, require the approval of others, beauty female mate choice condition, view more prestige, family and community to protest crack dowen have been entered into the equation respectively based on their importance in explaining the dependant variables and explain total amount of %67 of variance of the dependant variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • girls and women
  • Kerman
  • University
  • students
  • use of cosmetics tools