تبیین جامعه‌شناختی محیط‌گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری و مربی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعات زیادی به بررسی متغیرهای محیط زیستی اعم از باورها، ارزش‌ها، نگرش، دانش و رفتارهای محیط زیستی در بین ایرانیان پرداخته‌اند که دامنة تحت پوشش آن‌ها از چند استان فراتر نرفته است. این تحقیق در سطح ملی به بررسی وضعیت ارزش‌های محیط زیستی ایرانیان در سطح خرد و کلان می‌پردازد و با هدف قراردادن تبیین محیط‌گرایی ایرانیان از سطح توصیف فراتر می‌رود. روش تحقیق در این مقاله تحلیل ثانویه است که با استفاده از اطلاعات موجود در پیمایش جهانی ارزش‌ها (WVS) (موج پنجم) در سطح خرد از نمونة 2667 نفر ایرانی و در سطح کلان از نمونة 257597 جهانی بهره برده است. نتایج تحقیق بازگوی آن است که میانگین نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست جهانی 61/3، میانگین نگرانی در مورد کیفیت محیط زیست ایران 58/3، مشارکت زیست‌محیطی 43/2 و اولویت محیط زیست در برابر رشد اقتصادی 48/0 است که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان جایگاه خوبی است. همچنین، ارزش‌های معنوی و مادی شوارتز و اعتقاد به خدا قوی‌ترین تبیین‌کنندة محیط‌گرایی ایرانیان است. همچنین، یافته‌ها نشان‌دهندة آن است که الگوی اجتماعی غالب نسبت به محیط زیست در بین ایرانیان مبتنی بر باورهای حامی محیط زیست است. این امر هم برای سیاستگذاران داخلی نشانة مطلوبی برای اجرای سیاست‌های حامی محیط زیست است که قطعاً هم‌گامی و مشارکت مردمی را در پی دارد؛ و هم ایران را هم‌پیمانی بالقوه پیش روی سازمان‌های بین‌المللی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست قرارمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Iranian's Environmentalismin Micro and Macro Level

نویسندگان [English]

  • Amir Maleki 1
  • Azimeh Sadat Abdollahi 2
1 Associate Professor of Sociology Department, Payam Noor University
2 Phd Student and Academic staff of Sociology Department, Payam Noor University
چکیده [English]

Many pieces of research have investigated the environmental variable including environmental beliefs, values, attitudes, knowledge, and behaviors among Iranian people, but their coverage has not gone beyond a few provinces. This research investigates the status of Iranian's environmental values (in micro and macro level) in national level and gone beyond description by targeting explanation of Iranian's environmentalism. in this article, the research Method is secondary analysis that uses available data in World Values Survey (WVS) (in micro level from Iranian size sample of 2667 persons and macro level from worldwide size sample of 257597 persons). The results show that among Iranians, mean of concern for quality of world environment is 3.61, mean of concern for Iran environment is 3.58, mean of environmental willingness is 2.43, and priority environment protection against economic growth is 0.47 that is good status in comparison with other world countries. Also, Schwartz's spiritual values, belief God are strangest explanations for Iranian environmentalism. Dominant social pattern toward environmental, among Iranians, is based on beliefs that support environment and this issue is both a favorable sign for performing supportive environmental policies that certainly accompany public willingness, and places Iran as a potential support for protecting environmental and natural sources International organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmentalism
  • environmental willingness
  • material values
  • Religiosity
  • spiritual values