توسعۀ اقتصادی‌ـ اجتماعی، قومیت و مشارکت سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادیـ اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت انتخاباتی اقوام تُرک، کُرد و بلوچ است. چارچوب نظری راهنمای تحقیق، رویکرد لیپ‌ست دربارۀ تحلیل اثر توسعۀ اقتصادی بر دموکراتیزاسیون و نظریات صاحب‌نظران معاصر ازجمله آلموند و وربا و جیل دربارۀ اثر فرهنگ بر دموکراسی استوار است. در این راستا براساس استدلال پژوهش، اقوام در ایران متأثر از شاخص‌های متعدد است؛ بنابراین برای تحلیلی جامع از اقوام، ناگزیر از توجه همزمان به عناصر فرهنگی و اقتصادی و تناظر و تعامل آنهاست. از این دیدگاه ،در نقش فرضی جسورانه، عوامل اقتصادی مؤثر بر مشارکت در انتخابات را در پرتو عوامل فرهنگی بازخوانی و تفسیر می‌کند.
روش تحقیق بر تفکر آزمایش (مشاهده-دخالت-مشاهده) مبتنی است. برمبنای نتیجۀ پژوهش، توسعۀ اقتصادی نزد ترک‌ها و کردها با مشارکت ارتباط دارد؛ اما متأثر از عوامل فرهنگی، معانی متفاوتی به‌خود می‌گیرد. بنابراین مشارکت اقوام را باید با زمینه‌های قومی وارد‌شده در آن تفسیر و فهم کرد. نزد بلوچ‌ها ارتباطی بین مشارکت و عامل توسعۀ اقتصادی مشاهده نشد، بلکه الگوی کنش این قوم بیشتر متأثر از شاخص‌های فرهنگی(مذهبی) است. برمبنای نتیجه‌گیری پژوهش می‌بایست به اهمیت فرهنگ در تحلیل مسائل قومی ایران بیشتر توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio-Economic development, Ethnicity and political participation

نویسندگان [English]

  • mohammad farhadi 1
  • Ali Kazemi 2
چکیده [English]

The present paper subject is analysis of socioeconomic and cultural issues affecting electoral participation in Turks, Kurds and Baluch. The theoretical framework of the study based on Lipset and Huntington's approach to analyzing the impact of economic development on democratization and the recent opinion of the thinkers, such as Almond and Verba and Jill on the Effect of Culture on democracy.
In this regard, argues that the issue affects people in different components, and therefore comprehensive analysis of the ethnic, cultural, economic and correspondence have to consider both the elements and their interaction. In this perspective, as a bold assumption argues economic factors affecting the participation must review and interpretation in light of the cultural factors.
In General, research method is based on experiment (observation-manipulation- observation). First observation is ethnic participation in the ninth presidential election, the manipulation is socio-economic development and second observation is electoral participation in tenth presidential election.
The result of this process will accurate in the light of the specific components of each ethnic group. By result argues Iranian ethnic participation is different. Maybe some correlations were seen between economic development and participation but must not ignore cultural factors. As in Baluch there is no relation in economic development and participation that could explains by cultural issues. Conclusion Given the importance of the concept of culture in the analysis of relating to ethnic issues in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • Cultural factors
  • ethnic
  • Ethnicity
  • political participation