بررسی عوامل جامعه‏ شناختی مرتبط با بیگانگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل جامعه‏شناختی مؤثر بر بیگانگی شغلی معلمان انجام شده است. روش این مطالعه پیمایشی و جامعة آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران، بالغ بر 18452 نفر، و حجم نمونه 374 نفر بود. با مداقه بر تحقیقات پیشین و مبانی نظری موجود اعتماد، مشارکت، حمایت، مسئولیت‏پذیری اجتماعی، و رضایت از زندگی عوامل مرتبط با متغیر بیگانگی شغلی در نظر گرفته شد. برای سنجش متغیرهای مستقل از پرسشنامة محقق‌ساخته و برای متغیر بیگانگی شغلی از پرسشنامة گانستر و واگنر استفاده شد و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد. در کنار عوامل فوق، متغیرهای زمینه‏ای مثل جنس، سن، وضعیت تأهل، سابقة شغلی، گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت، تحصیلات، و درآمد نیز مطالعه شد. نتایجْ رابطه‌ای معنادار را بین متغیرهای اعتماد، مشارکت، حمایت، مسئولیت ‏پذیری، و رضایت از زندگی با بیگانگی شغلی نشان داد. نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد همة متغیرهای این تحقیق، به جز متغیر سن افراد مطالعه‌شده، رابطه‌ای معنادار با بیگانگی از کار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Sociological Factors Affecting Job alienation

نویسندگان [English]

  • Amir Rastegar Khaled 1
  • Mahdi Kaveh 2
  • Mahdi Mohammadi 3
چکیده [English]

Investigating Sociological Factors Affecting Job alienation
This research is a study on the efficient sociological factors on Job alienation across elementary school teacher of Tehran. The research data was collected through a surveying method, and participants were 380 persons out of 18452 among elementary school teacher of Tehran. With consideration of previous research and the theoretical foundations of trust, participation, protection, social responsibility and life satisfaction were associated with variable sources of alienation. Questionnaire to measure the independent variables and the variable of job alienation and Ganstr questionnaire used, the reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Besides the above factors, variables such as gender, age, marital status, occupational history, in-service training courses, education, and income were also studied.
The results showed a significant relationship between the variables of trust, participation, support, responsibility and life satisfaction, job alienation shows. Among the variables underlying the results of the analysis of the survey data indicated that all variables except for the variables of age, has had a significant relationship with the alienation of labor.
Key Woord: job alienation, trust, participation, protection, social responsibility and lfethe resultshowed asresponsibility and life satisfaction, job alienation shows. Among the variables underlying the results of the analysis of the survey data indicated that all variables except for the variables of age, has had a significant relationship with the alienation of labor.


a

کلیدواژه‌ها [English]

  • job
  • Alienation
  • trust
  • participation
  • protection