مطالعه و تحلیل الگوهای جامعه ‏پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

آگاهی کودکان از پول و مسائل اقتصادی طی فرایند جامعه‏پذیری شکل می‌گیرد و تکوین و تغییر می‌یابد و تثبیت می‏شود. این پژوهش با استفاده از نظری‌های روان‌شناختی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناختی، و اقتصاد به مطالعة درک و استدلال و نگرش کودکان و توانایی آن‏ها در فعالیت‏های اقتصادی می‏پردازد. هدف پژوهش بررسی شکل‏گیری الگوهای خاصی از جامعه‌پذیری اقتصادی در متن، سبک، و مقطع خاصی از زندگی یک خانواده، موقعیت طبقاتی آن، و آثار و نتایج این نوع جامعه‏پذیری در کودکان دورة تحصیلی ابتدایی شهر همدان است. پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد نظریة زمینه‌ای و از طریق مصاحبة عمیق با 36 تن از والدین انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد شرایط زمینه‌ای شامل طبقة خانوادگی و تحصیلات والدین و جنسیت فرزندان است. بر این اساس شاهد سه فرایند جامعه‌پذیری مستقیم، جامعه‌پذیری غیرمستقیم، و جامعه‌پذیری جنسیتی هستیم. این نوع جامعه‌پذیری در انتها ما را به نظریة هسته‌ای «جامعه‌پذیری دوگانه» رساند. بدین صورت که جامعه‌پذیری مستقیم و غیرمستقیم به دو صورت در خانواده‌ها صورت می‌گیرد. جامعه‌پذیری جنسیتی نیز در دختران و پسران متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of economic socialization patterns among children in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Esmail Balali 1
  • Raheleh Jafari 2
  • Soliman Pakseresht 3
  • Saeed Isazadeh 1
1 Associate professor of sociology at BuAli Sina university
2 -M.A of sociology at BuAli Sina university
3 Assistant professor of sociology at BuAli Sina university
چکیده [English]

Title: Qualitative analysis of economic socialization patterns among children in Hamedan
Children's understanding and awareness about money and economic is formed, developed, modified, and stabilized during socialization process. This study uses the theories of psychology, social psychology, sociology, and economics to study the cognition, reason in attitudes of children and their ability to perform economic activities and behaviors and consequently is to figure out how economic issues are taught to children during the process. The aim of this study is to explore forming certain patterns of economic socialization in text, style, and certain period of family life cycle, social status and the consequences of this type of socialization in children of primary school in Hamedan. The results obtained using a depth interviews with36Hamadan parents. The data analysis show that contextual condition include, family background, parental education and children's gender. Accordingly, we found three processes of socialization including concious, hidden and gender based. In fact, this type of socialization leads us to a core theory of dual socialization at the end. In so That, concious and hidden socialization occurs in two forms at families, and also gender socialization of girls and boys are different.
Keywords: Economic Socialization, Economic behaviors, Granded Theory, children

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Socialization"
  • " Economic behaviors"
  • "Granded Theory"
  • " children"
  • "parents"