درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور و محقق مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

قربانی ‌و قربانی‌شدن مفاهیمی نسبتاً جدید است که در جرم‌شناسی سنتی کمتر به آن توجه شده است. اما نگاهی به مبانی نظری نشان می‌دهد تحقیقات این حوزه اخیراً به سوی قربانیان جرم چرخش داشته و بخشی از تحلیل‌های جرم‌شناختی بر فهم سبک زندگی قربانیان جرم متمرکز شده است. در حالی که جرم‌شناسی می‌پرسد: «چرا عده‌ای مرتکب جرم می‌شوند؟»، قربانی‌شناسی می‌پرسد: «چرا عده‌ای آماج اقدام‌های جرم‌آمیز قرار می‌گیرند؟» هدف این پژوهش دست‌یافتن به مفهوم قربانی‌شدن از نظر زنان و تبیین نظریه‌ای است که شرایط قربانی‌شدن را توضیح دهد. این تحقیق با کاربرد روش کیفی سعی دارد مفهوم قربانی‌شدن را از منظر زنان بشناسد. برای رسیدن به این هدف با 46 زن تهرانی مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. اما نتایج قابلیت تعمیم ندارد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مفهوم قربانی‌شدن بین زنان طیف وسیعی از احساسات را دربرمی‌گیرد. در تعریف زنان از مفهوم قربانی‌شدن سه مفهومِ «حرمان زندگی» و «نداشتن منابع و اختیارات» و «آسیب‌پذیری» آشکار می‌شود. بنا بر روایت زنان، قربانی‌شدن احساسی واقعی است که با فرد می‌ماند. ویژگی‌های شخصیتی و فاکتورهای اجتماعی و اجبارهای فرهنگی از عواملی است که با ارجاع به مواردی چون «نگاه جنسیتی» و «سلطة مردانه» و «ساختارهای معیوب» قربانی‌شدن را توضیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's perception of victimization (Qualitative Research in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Soeila Sadeghi Fasaei 1
  • Azam Ahangar Solehboni 2
  • Parvaneh Danesh 3
  • Maryam Ghazinejad 4
1 Associate Proffessor, faculty of Social Sciences of Tehran University.
3 Assistant PNU
4 Assistant of Azahra University
چکیده [English]

The study of victim known as victimology has not been attended in traditional criminology which focuses on crime and criminals. But now, there is an interest in theories which have been advanced to explain victimization. While it is the main concern of criminology to ask about the reason behind of offending, victimology asks why some people become the suitable target for criminal activities. The main aim of this study is to find the concept of victimization through the view of women as well as finding a theory to explain the victimization. This research is inspired by grounded theory and tries to understand victimization based on narratives of women. To achieve the objective of research, semi-structured interviews conducted with 46 women in Tehran. However, the results of this study do not generalize in any way because of the small sample size. The result of research shows that concept of victimization includes a range of emotions. In definition of women on victimization three main concepts including “lack of resources and authority”, “vulnerability” and “deprivation of life” have been emerged.
Women explain their victimization by referring to concepts like male domination, deficiency of different structures and gender inequality.


Key Concepts: women, victim, victimization, vulnerability, qualitative method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Victim
  • Victimization
  • vulnerability
  • Qualitative Method