دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 169-374