آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله، به­منظور تحلیل آگاهی و نگرش دانشجویان دربارۀ طبقه و اهمیت آن، داده‌های دو پیمایش نگرش‌ها و آگاهی‌های دانشجویان ایرانی در سال 1382 و سال 1394 به­کار گرفته شده است. هدف پژوهش، تحلیل میزان آگاهی دانشجویان از طبقۀ اجتماعی‌شان، نگرش پاسخگویان به تأثیرگذاری طبقۀ اجتماعی در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی و میزان تطابق شاخص عینی طبقات و ذهنیت افراد به طبقه است. داده‌ها براساس نظریۀ وبر تفسیر شدند. نتایج نشان می‌دهد بیشتر دانشجویان خود را متعلق به یک طبقۀ اجتماعی می‌دانند و بر این باورند که افراد جامعه نیز از تفاوت طبقاتی در جامعه آگاهی دارند. بین پایگاه اجتماعی-اقتصادی و آگاهی طبقاتی دانشجویان همخوانی وجود دارد. مطابق یافته‌ها، بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقۀ متوسط می­دانند. علاوه‌براین، اکثر پاسخگویان معتقدند طبقه در دستیابی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار است. با وجود این، بیش از نیمی از آن‌ها امید دارند پس از پایان تحصیلات و شاغل­شدن، طبقۀ اجتماعی بالاتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awareness of Social Class, and Its Dimensions and Consequences among Iranian Students

نویسنده [English]

 • Hamzeh Nozari
Assistant professor of Sociology, Kharazmi University
چکیده [English]

This paper presents data from two surveys of attitudes and awareness of Iranian students in 1382 and 1394 to analyze their knowledge and attitude toward social class and its importance. The main goal is to analyze the students’ awareness of their social class, their attitude toward the impact of social class in achieving social and economic opportunities, and the correspondence of objective indicators and subjective about social class. The data was interpreted according to Weber. Findings showed that the majority of students considered themselves to be of a social class, and believed that people were aware of class differences in society. There is a correspondence between the students’ socio-economic status and their economic awareness about social class. Results indicated that most students considered themselves as belonging to the middle class. In addition, most respondents believe that social class affects on achieving social and economic opportunities. Nevertheless, more than half of them hope that after graduation and employment, they will be of a higher social class.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achieving opportunities
 • Awareness
 • Inequality
 • social class
 • socio-economic status
 • اباذری، یوسف و چاووشیان، حسن (1381)، «از طبقۀ اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه‌شناختی هویت اجتماعی»، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 20: 3-27.
 • انگویتا، ماریا نواف و ریزمن، لئونارد (1383)، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمۀ محمد قلی­پور، تهران: نشر آوای کلک و مرندیز.
 • پارکین، فرانک (1384)، ماکس وبر، ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست، تهران: نشر ققنوس.
 • سراج‌زاده، سیدحسین؛ جواهری فاطمه و فیضی، ایرج (1395)، پیمایش نگرش‌ها و رفتار دانشجویان: مرحلة دوم پیمایش طولی نگرش‌ها و رفتار دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
 • قاسمی، وحید؛ وحیدا، فریدون؛ ربانی، رسول و ذاکری، زهرا (1389)، «شناخت تأثیر طبقه بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 77: 43-68.
 

 • Argyle, M. (1994), The Psychology of Social Class, Boston: Routledge.
 • Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity,California: Sage
  Publications.
 • Bourdieu, P. (1986), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Teste,
  Translated by: R. Nice, London: Routledge.
 • Cook, J. M. (2014), Describing Counselors Social Class and Socioeconomic Status Understanding and Awareness, Dissertation submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
 • Craib, I. (2002), “What Is Social Class”, Group Analysis,No. 35(3): 342–350.
 • Evans, G. and Mellon, J. (2012), “Social Class Identity, Awareness and Political Attitudes: Why Are We Still Working Class”, British Social Attitudes, No. 33: 1–19.
 • Evans, M. D. R. and Kelley, J. (2004), “Subjective Social Location: Data from 21
  Nations”, International Journal of Public Opinion Research,No.16(1): 3–38.
 • Gilbert, D. (2003), The American Class Structure – In an Age of Growing Inequality,
  California: Thompson Whadsworth.
 • Hout, M. (2008), “How Class Works: Objective and Subjective Aspects of Class
  Since the 1970s”, In: Social Class: How Does It Work, edited by: A.
  Lareau and D. Conley, New York: Russell Sage Foundation, 25–64.
 • Kingston, P. (2000), The Classless Society, California: Stanford University Press.
 • Liu, W. M., Soleck, G., Hopps, J., Dunston, K. and Pickett, T. Jr. (2004), “A New Framework to
  Understand Social Class in Counseling: The Social Class Worldview Model and Modern
  Classism Theory”, Journal of Multicultural Counseling and Development, 32(2): 95–122.
 • Muntaner, C., Eaton, W. W. and Diala, C. C. (2000), “Social Inequalities in Mental Health: A
  Review of Concepts and Underlying Assumptions”, Health, No. 4(1): 89–113.
 • Oddsson, G. (2009), Class Awareness in Iceland, A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia.
 • Olafsson, S.(2003), “Identity of Icelanders Scandinavian or American”, Scandinavian
  Review Autumn
  , 141–147.
 • Savage, M. (2000), Class Analysis and Social Transformation, Buckingham: Open
  University Press.
 • Savage, M. (2016), “The Fall and Rise of Class Analysis in British Sociology, 1950-2016”, Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, No. 28(2): 57-72.
 • Scott, J. (2002), Social Class and Stratification in Late Modernity, Acta Sociologica
  45 (1): 23- 35.
  .
 • Sosnaud, B., Brady, D. and Frenk, S. M. (2013), “Class in Name Only: Subjective Class Identity, Objective Class Position, and Vote Choice in American Presidential Elections”, Social Problems, No 1: 81–99.
 • Weber, M. [1922] (1978), Economy and Society: An outline of Interpretative
  Sociology
  , edited by: G. Roth and C. Wittich, Berkeley, University of California
  Press.
 • Wright, E. O. (1997), Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis,
  Massachusetts: Cambridge University Press.
 • Wright, E. O. (2002), “The Shadow of Exploitation in Weber’s Class Analysis”,
  American Sociological Review, No.67(6): 832–853.