دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 551-765 
جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

صفحه 633-660

10.22059/jisr.2018.209182.374

شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد


مطالعۀ تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان

صفحه 689-713

10.22059/jisr.2018.218027.430

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی؛ محسن افشارنسب