تحلیل اثر رسانه‌های نوشتاری (الکترونیکی و چاپی) بر توانمندسازی زنان شاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانة پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة شهرسازی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

رسانه‌ها نقش بسیار مؤثری در ایجاد بستر فرهنگی-اجتماعی مناسب در حوزة توانمندسازی افراد ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رسانه‌های نوشتاری بر توانمندسازی اجتماعی- فرهنگی زنان شاغل با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی پرداخته و اطلاعات در دو پرسشنامه جامع جمع‌آوری شده است. جامعة آماری شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران و رزیدنت‌های زن مراکز خدمات بهداشتی درمانی شهرهای رشت و انزلی شامل 1964 نفر و مدیران و صاحبان این مراکز است. حجم نمونة شاغلان زن برابر 321 نفر است که به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای دو شهر رشت و انزلی و شیوة تصادفی ساده، همچنین نمونه‌گیری از جامعة صاحبان و مدیران مراکز به روش تصادفی ساده انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های نوشتاری تأثیرگذاری لازم را بر نگرش مخاطبان و باورهای جامعه از نظر پذیرش توانمندی زنان در حوزة اجتماع و اشتغال و انعکاس زنان توانمند نداشته و باوجود نگاه مثبت صاحبان و رؤسای مشاغل به توانمندی زنان در این حوزه، تأثیر و انعکاس این رسانه‌ها در این زمینه خنثی بوده است. همچنین رسانه‌های نوشتاری چاپی بیشترین تأثیرگذاری را بر دو بعد توانمندسازی اجتماعی، یعنی آگاهی و اعتماد زنان داشته است. در این بین، توجه به بعد آموزش از توانمندسازی فرهنگی در محتوای رسانه‌های نوشتاری مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Written Media Effects onٌ Employed Women Empowerment

نویسندگان [English]

 • Houri Kiaei 1
 • Hamid Reza Parsi 2
 • Ali Akbar Farhangi 3
1 planning advisor
چکیده [English]

This study investigates the effect of written media on empowerment of employed women in social and cultural dimensions. In order to perform this research, documentary and survey methods are used. The survey information was collected via two comprehensive questionnaires. The population in this study consisted of all doctors, nurses, paramedics and female residents of the health centers in Rasht and Anzali and the sample size in this research is 321 persons in the different occupational fields. Moreover, in order to sampling the owners and managers of health service centers, simple random sampling method is used. Based on the results, the written media lack the necessary impact in terms of reflecting empowered women and influencing attitudes, beliefs and cultural patterns of the society and acceptance of women's empowerment in society and employment. And despite the positive attitude of the business owners and leaders toward the employment and empowerment of women, impact and reflection of written media is neutral in this regard. Also, among the three types of written media, print media are the most influential on both knowledge and trust, and attention to the training of cultural empowerment in the context of print media is clearly visible in the print media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women Empowerment
 • Social Empowerment
 • Cultural Empowerment
 • Written Media
 • Employed Women
 • آدورنو، تئودور، هورکهایمر، ماکس (1380)، صنعت فرهنگ‌سازی، ترجمة مراد فرهادپور، تهران: انتشارات ارغنون.
 • اسدی، علی (1387)، «تنگناهای مطبوعات در ایران»، سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، شمارة 1: 48-54.
 • الوانی، سیدمهدی، ضرغامی‌فرد، مژگان (1380)، «نقش زنان در توسعه»، نشریة تدبیر، شمارة 113:  63-66.
 • برهانی، حوریه‌سادات (1388)، نقش رسانه‌ها در روند اشتغال زنان، دفتر ریاست جمهوری، مرکز امور زنان وخانواده.
 • بوردیو، پی‌یر (1381)، نظریة کنش، ترجمة مرتضی مردی‌ها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
 • پاتنام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمة محمدتقی دل‌فروز، تهران: نشر روزنامة سلام.
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا، بوذری، سیما (1388)، «دستیابی به توسعة پایدار روستا با تأکید بر نقش محوری رسانه‌های جمعی (مطالعة موردی: روستاهای استان قزوین)»، جغرافیا و توسعه، شمارة 14: 101-120.
 • رضایی بایندر، محمدرضا (1382)، «بررسی نقش رسانه‌ها در آموزش مهارت‌های شهروندی و رفتارهای مدنی»، پژوهشوسنجش، شمارة 33: 131-141.
 • روح‌الامینی، محمود (1374)، زمینة فرهنگ جامعه‌شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • ساروخانی، باقر (1385)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
 • سن، آمارتیا، درز، جین (1382)، دولت فساد و فرصت‌های اجتماعی: تعامل اندیشه‌ها در اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمة حسین راغفر، تهران: انتشارات نقش نگار.
 • سورین، ورنرجی، تانکارد، جیمزدبلیو (1390)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران.
 • فیروزآبادی، احمد، ناطق‌پور، محمدجواد (1384)، «سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران»، جامعه‌شناسی ایران، شمارة 4: 91-95.
 • فیلد، جان (1386)، سرمایة اجتماعی، ترجمة غلامرضا غفاری، حسین رمضانی، تهران: نشر کویر.
 • کریمی، بهزاد، فرقانی، مهدی (1391)، «نقش رادیو و تلویزیون در تقویت سرمایة اجتماعی در بین جوانان شهر تهران»، فرهنگ ارتباطات، شمارة 6: 1-21.
 • کلمن، جیمز (1383)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 • کیمیائی، علی (1390)، «شیوه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، رفاه اجتماعی، شمارة 40: 63-92.
 • موزر، کارولین (۱۳۷۲)، برنامه‌ریزی برحسب جنسیت در جهان سوم، نقش زنان در توسعه، تهران: روشنگران.
 •  ، کاظم، منصفی، ابوالقاسم (1386)، روزنامه‌نگاری، تهران: انتشارات سپهر.
 • مک‌کوایل، دنیس (1388)، درآمدی بر نظریة ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • مهرداد، هرمز (1380)، مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌جمعی، تهران: انتشارات فاران.
 

 

 • Alsop, Ruth, Frost, Bertelsen, Mette and Holland, Jeremy (2006), Empowerment in Practice: From Analysis to Implementation, World Bank.
 • Bourdieu, Pierre (1996), The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, Oxford: Polity.
 • Bushra, Aliya, Wajiha, Nasra (2015), “Assessing the Socio-Economic Determinants of Women” Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 7:3–8.
 • Chowdhurry, Sahat Salma and Chowdhury, Sifat Adia (2012), “Microfinance and Women Empoerment: A Panel Data Analysis Using Evidence From Rurl Bangladesh”, International Journal of Economics and Finance, No. 5: 86-96.
 • Dahal, Sudhamshu (2013), “Power, Empowerment and Community radio: Media by and For Women in Nepal”, Women's Studies International Forum, No. 5: 44–55.
 • De Anca, Celia, Gabaldon, Patricia (2013), “Female Directors and the Media: Stereotypes of Board Members”, Gender in Management: An International Journal, No. 6: 334-351.
 • De, Sudipta, Sarker, Debnarayan (2011), “Women's Empowerment Through Self-help Groups and its Impact on Health Issues: Empirical Evidence”, Journal of Global Analysis, No. 2: 51-73.
 • Jagger, A.M. (1983), Feminist Politics and Human Nature, Rowman and Allan Helld Publication.
 • Kaur, Rupinder (2010), “Institutional Structure and Women Empowerment”, ASIA-Pacific Journal of Rural Development, No. 1: 103-124.
 • Kabeer, Naila (1999), “Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment”, Development and Change, No. 30: 435–464.
 • Mahmud, Simeen, M. Shah, Nirali, Becker, Stan (2012), “Measurement of Women’s Empowerment in Rural Bangladesh”, World Development, No. 3: 610–619.
 • Margar, Veronica (2003), “Empowerment Approaches to Gender-Based Violence: Women's Courts in Dehli Delhi Slums”, Women’s Studies International Forum, No.6: 509-523.
 • Malik, Samina, Courtney, Kathy (2011), “Higher Education and Women's Empowerment in Pakistan”, Gender and Education, No. 1: 29-45.
 • Mc. Quail, Denis (1990), Mass Communication Theory, Sage Pub.
 • Moy, Patricia, Scheufele, Dietram A. (2000), “Media Effects on PoliI Caandl Social Trust”, Journalism and Mass Communication Quarterly, No. 77: 744-759.
 • Farrukh,Naheed,  Akhter, Nasreen (2014), “Perceptions of Education Women about the Role of Media in Women Empowerment”, European Scientific Journal, No.31: 280-291.
 • Narayana, Ananta, Ahamad, Tauffiqu (2016), “Role of Media in Accelerating Women Empowerment”, International Journal of Advanced Education and Research, No. 1: 16-19.
 • Naz, Arab, ,Ur Rehman, Hafez (2011), “Socio Economic and Political Obstacles in Women's Empowerment in Pakhtun Society of District Dir (Khyber Pkhtunkhwa, Pakistan)”, Journal of Social Sciences, No. 5: 51-72.
 • Narayan, Deepa (2002), Empowerment and Poverty reduction, The World Bank Washington D.C.
 • Orlean, M., Laney, M.C. (2000), "Children's Computer Use in the Home: Isolation or Sociation?" Social science Compyter Review, No.18: 56-72.
 • Okere, Samuel, Okere, Justina Sam (2013), “Print Media Framing of Women in Entrepreneurship: Prospects for Women Empowerment”, Journal Of Humanities And Social Science, No. 6: 31-38.
 • Putnam, R. D., Leonardi, Robert, Nanetti, Raffaella Y. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press.
 • Ruth Eikhof, Doris, Summers, Juliette, Carter, Sara (2013), “Women Doing their own Thing”: Media Representations of Female Entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, No. 19: 547-564.
 • Sampei, Yuki, Aoyagi-Usui, Midori (2009), “Mass-media Coverage, its Influence on Public Awareness of Climate-change Issues, and Implications for Japan’s National Campaign to Reduce Greenhouse Gas Emissions”, Global Environmental Change, No. 2: 203-212.
 • Sargent Lyman Tower (1990), Contemporary Political Ideologies: A Reader. Pacific Grove, California: Brooks.
 • Shabir, Ghulam, Yousef Hameed, Yousef Mahmood, et. al (2014), “The Impact of Social Media on Youth: A Case Study of Bahawalpur City”, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, No. 4: 123-151.
 • Sperandio, Jill (2011), “Context and the Gendered Status of Teachers: Women's Empowerment Though Leadership of Non-Formal Schooling Rural Bangladesh”, Gender & Education, No. 2: 121-135.
 • Valeri, B. (1999), Feminist Debates, London. McMillan Publishing.