مطالعۀ تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس‌ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سلامت فرد پایه و بنیان سلامت جامعه است و این دو آن‌چنان به هم وابسته‌اند که نمی‌توان بین آن‌ها مرز معینی قائل شد. مفهوم سلامت اجتماعی به‌عنوان بعد مهم دیگر سلامت، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. باید توجه داشت که تندرستی اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط فرد با دیگران، چگونگی واکنش به افراد دیگر و چگونگی تعامل فرد با نهادهای اجتماعی و رسوم جامعه را شامل می‌شود. این مقاله به بررسی تندرستی اجتماعی زنان با استفاده از تئوری‌های کیز (1998) و لارسن (1992) می‌پردازد. گفتنی است ابعاد انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، معاضدت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی از تئوری کیز، و ابعاد حمایت اجتماعی و سازگاری اجتماعی از تئوری لارسن استخراج شدند. جامعة آماری زنان شهر کاشان، و روش تحقیق پیمایش و فن جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز با یافته‌های کیز مطابق است و تحلیل عاملی کیز مناسب‌بودن پنج بعد تندرستی اجتماعی را برای جامعة آماری تحقیقش تأیید کرده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که نتیجة دو شاخص موردنظر لارسن (حمایت و سازگاری اجتماعی) عامل مشترک تندرستی اجتماعی است و مقدار فراوانی از واریانس آن تبیین می‌شود. آزمون خی‌دو بین تندرستی اجتماعی و وضعیت تأهل و درآمد معنادار است و بین تندرستی اجتماعی و تحصیلات معنا‌یی ندارد، اما بین تندرستی اجتماعی و وضعیت اشتغال بستگی به مدل دارد (در مدل لارسن معنا‌دار است، اما در مدل کیز نه). بنا بر نتایج این پژوهش مسئولان باید نگرانی بیشتری درمورد سلامت اجتماعی زنان داشته باشند و با توجه به اینکه زنان نقشی مهم در خانواده و جامعه دارند و تربیت‌کنندگان نسل بعدی جامعه هستند، سلامت آن‌ها به‌ویژه سلامت اجتماعی‌شان مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating social wellbeing among women using Keyes and Larson’s theories

نویسندگان [English]

 • Amir Rastegar Khaled 1
 • Masoud Salmani Bidgoli 2
 • Mohsen Afsharnasab 3
چکیده [English]

The article investigates social wellbeing among women using Keyes and Larson’s theories. Social integration, social acceptance, social contribution, social actualization and social coherence dimensions from Keyes and social support and social adjustment from Larson’s frame are extracted. The research uses survey methods. Research census is women in city of Kashan.The work integrates theory and intersectionality perspectives to examine how discrimination affects health at the intersections of gender and city Confirmatory factor analysis shows fitness of Keyes model and explanatory factor analysis demonstrates that Larson’s model is also fit. Chi-square test among social wellbeing and marital status and income is significant, between social wellbeing and education isn’t significant and between social wellbeing and education depends on which of models is used (Larson’s model is significant, but Keyes’s is not). Findings revealed that total sample and multiple group path and confirmatory factor analysis had good fits. Findings underscore the importance of taking into account how multiple identities shape discrimination, social status and social health; they highlight the multiple pathways linking discrimination to health for different Kurd ethnicity subgroupsSecondly, this research examines how religion, gender and city together moderate relations in the overall proposed model.Findings underscore the importance of taking into account how multiple identities shape discrimination, social status and social health; they highlight the multiple pathways linking discrimination to health for different Kurd ethnicity subgroups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social wellbeing
 • Social support
 • social adjustment
 • Women
 • Keyes theory
 • بهرامی، محمدامین و همکاران (1395)، «رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی و سلامت درک‌شده در جامعة شهری یزد، 1392»، دو ماه‌نامة دانشکدة بهداشت یزد، شمارة 3: 67-77.
 • پورافکاری، نصرالله (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در شهرستان پاوه»، علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر), شمارة 18: 41-60.
 • توسلی، غلام‌عباس (1383)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی.
 • رخشیدن، قادر (1394)، بررسی رابطه بین ابعاد سلامت اجتماعی با میزان رضایتمندی از مدیریت خدمات بهداشتی در بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر مشکین‌شهر، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • رستگار، خدیجه و همکاران (1394)، «بررسی رابطة احساس امنیت اجتماعی و نظارت (طبیعی غیرطبیعی) با سلامت اجتماعی در میان زنان هجده سال به بالا، ساکن شهر شیراز»، نشریة جامعه‌شناسی زنان، شمارة 3: 79-104.
 • زاهدی‌اصل، محمد و پیله‌وری، اعظم (1393)، «فراتحلیلی بر مطالعات، مربوط به سلامت اجتماعی»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، شمارة 19: 71 -107.
 • سام‌آرام، عزت‌الله (1388)، «بررسی رابطة سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور»، فصلنامة انتظام اجتماعی، شمارة 1: 9-29.
 • سفیری، خدیجه و منصوریان راوندی، فاطمه (1394)، «کلیشه‌های جنسیتی و سلامت اجتماعی»، فصلنامة مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، شمارة 2: 37-66.
 • عبدالله‌تبار، هادی و همکاران (1387)، «بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 31: 171-190.
 • فره‌مند، مهناز؛ خاتمی سروری، خدیجه و محمدحسنی، رضیه (1395)، «مقایسه سلامت اجتماعی، قدرت تصمیم‌گیری، مهارت‌های ارتباطی و عزت‌نفس در بین زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد»، فصلنامة زن و جامعه، شمارة 2: 147-165.
 • قاضی‌نژاد، مریم و سنگری سلیمانی، هاجر (1395)، «رابطة شغل و سلامت اجتماعی زنان»، فصلنامة زن در توسعه و سیاست، شمارة 3: 273-288.
 • یحیی‌زاده، حسین و پوران، زینب (1393)، «تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (موردمطالعه: کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران)»، پژوهشنامة مددکاری اجتماعی، شمارة 2: 43-61.
 • یزدان‌پناه، لیلا و نیک‌ورز، طیبه (1394)، «رابطة عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، فصلنامة جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 59: 99-116.
  • Abanobi, O. (1985), "Content validity in the Assessment of Hhealth status", Health values, No. 10: 37-40.
  • Belloc, N. B., Breslow, L., and Hochstim, J. R. (1971), "Measurement of Physical Health in a General Population Survey", American Journal of Epidemiology, No. 93: 328-336.
  • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980), "Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures", Psychological bulletin, No. 88: 588.
  • Blum, H. L. (1976), Expanding Health Care Horizons, Oakland CA Third Pam.
  • Bollen, K. A. (1989), "A New Incremental Fit Index For General Structural Equation Models", Sociological Methods and Research, No. 17: 303-316.
  • Breslow, L. (1989), "Health Status Measurement in the Evaluation of Health Promotion", Medical care, S205-S216.
  • Browne, M. W., Cudeck, R., Bollen, K. A., & Long, J. S. (1993), "Alternative Ways of Assessing Model Fit", Sage Focus Editions, No.154: 136-136.
  • Carmines, E. G., & McIver, J. P. (1981), "Analyzing Models With Unobserved Variables: Analysis of Covariance Structures", Social Measurement: Current issues, 65-115.
  • Deliege, D. (1983), "Indicators of Physical, Mental and Social Wellbeing. World Health Statistics Quarterly", Rapport Trimestriel de Statistiques Sanitaires Mondiales, No. 36: 349.
  • Dixon, J., & Kim, H. S. (2016), Social Welfare in Asia, Routledge.
  • Durkheim, E. (1951). Suicide: a Stuidy in Sociology.
  • Gameroff, M. J., Wickramaratne, P., & Weissman, M. M. (2012), "Testing the Short and Screener Versions of the Social Adjustment Scale–Self‐report (SAS‐SR)«, International Journal of Methods in Psychiatric Research, NO. 21: 52-65.
  • Ishii-Kuntz, M. (1990), "Social Interaction and Psychological Well-Being: Comparison Across Stages of Adulthood", The International Journal of Aging and Human Development, No. 30: 15-36.
  • Jöreskog, K. G., and Sörbom, D. (1984), LISREL-VI User’s Guide.
  • Keyes, C. L. M. (1998), "Social well-being", Social psychology quarterly, 121-140.
  • Larson, J. S. (1993), "The Measurement of Social Well-being", Social Indicators Research, No. 28: 285-296.
  • McDonald, R. P., and Marsh, H. W. (1990), "Choosing a Multivariate Model: Noncentrality and Goodness of Fit", Psychological Bulletin, No. 107: 247.
  • McDowell, I. (2006), Measuring Health: a Guide to Rating Scales and Questionnaires, Oxford university press.
  • Mitchell, R. K., Weaver, G. R., Agle, B. R., Bailey, A. D., & Carlson, J. (2016), "Stakeholder Agency and Social Welfare: Pluralism and Decision Making in the Multi-objective Corporation", Academy of Management Review, NO. 41: 252-275.
  • O'Reilly, P. (1988), "Methodological Issues in Social Support and Social Network Research", Social Science and Medicine, No. 26: 863-873.
  • Orth-Gomer, K., & Undén, A.-L. (1987), "The Measurement of Social Support in Population Surveys", Social science and Medicine, No. 24: 83-94.
  • Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983), "Assessing Social Support: the Social Support Questionnaire", Journal of personality and social psychology, No. 44: 127.
  • Segovia, J., Bartlett, R. F., and Edwards, A. C. (1989), "An Empirical Analysis of the Dimensions of Health Status Measures", Social Science and Medicine, No. 29: 761-768.
  • Sintonen, H. (1981), "An Approach to Measuring and Valuing Health States", Social Science and Medicine, Part C: Medical Economics, NO. 15: 55-65.
  • Tanaka, J. S., & Huba, G. J. (1985), "A Fit Index for Covariance Structure Models Under Arbitrary GLS Estimation", British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, NO. 38: 197-201.
  • Weissman, M. M., & Bothwell, S. (1976), "Assessment of Social Adjustment by Patient Self-report", Archives of General Psychiatry, No. 33: 1111-1115.