دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1397، صفحه 627-841 
دینداری و رضایت از زندگی در ایران

صفحه 627-648

10.22059/jisr.2018.270292.778

آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس


سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی

صفحه 701-729

10.22059/jisr.2019.265020.738

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی