دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 413-626