واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف مطالعۀ سیر زندگی زنان تحت درمان متادون، به‌روش کیفی و مطالعات پدیدارشناسانۀ تفسیری انجام شده است. در این تحقیق، با 15 زن که در مرکز کاهش آسیب بهزیستی (DIC) تحت درمان‌اند، مصاحبه‌های عمیق کیفی صورت گرفت و سیر زندگی آنان در دو دورۀ پیش از مصرف و پس از مصرف مطالعه شد. در بررسی سیر زندگی زنان، پیش از مصرف، پنج مقولۀ اصلی آنومی در خانواده، زندگی در خانواده‌های کج‌رومحور، بحران‌های زناشویی، تجربۀ بزه‌دیدگی و تلاش برای التیام و کنجکاوی و ماجراجویی، صورت‌بندی شد که چگونگی قرارگرفتن زنان در مسیر مصرف مواد مخدر را نشان می‌دهد. همچنین زنان مشارکت‌کننده در توصیف سیر زندگی خود در دوران پس از مصرف، روایت‌های متعددی از تأثیرات مواد مخدر بر زندگی خود بیان کردند که آثار آن در زندگی آن‌ها در چهار مقولۀ دگرگونی جسمی و روانی، افزایش روابط جنسی، فروپاشی خانواده و کاهش منزلت اجتماعی مفهوم‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Analysis of Women’s Lifeline under Methadone Treatment (From Beginning to Release)

نویسندگان [English]

 • Mahsa Larijani 1
 • Zahra Mirhosseini 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Alzahra University
2 Assistant Professor, Department of Women and Family Studies, Alzahra University
چکیده [English]

This paper studies the lifeline of women under methadone treatment, by using qualitative research method and phenomenological interpretation studies. Hence, in-depth interviews have been conducted with 15 women under treatment at the Drop in Center (DIC). In this study, the lifeline of women was studied in two periods of before and after consumption. Results show that five main categories including anomy in the family, living in deviation-oriented families, marital crises, victimization experiences, and attempts to heal and curiosity and adventure have been identified in the study that show how women are on the trail of drug use. Furthermore, results show that women interviewed in describing their course of life in post-use period have narrated several narratives of narcotic effects on their lives, classified in four categories including consumption and physical and mental transformation, consumption and increasing sexual relations, the collapse of the family, and declining social status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drugs
 • Lifeline
 • Methadone
 • phenomenology
 • Women
 • آشتیانی، الهام (1384)، جامعه‌شناسی اعتیاد در ایران امروز، تهران، مهاجر.
 • اختر محققی، مهدی (1385)، سرمایۀ اجتماعی، تهران: مؤلف.
 • بابایی‌فرد، اسداله و شاه‌میرزایی بیدگلی، محمد (1392)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیدگل»، فصلنامۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 2: 155-186.
 • برادی، کاتلین، تی؛ بک، سودی. ای؛ گرین‌فیلد، شلی افر (1394)، زنان و اعتیاد؛ یک دستورالعمل جامع،ترجمۀ علی‌اکبر عسگری، تهران: دانشگاه پیام‌نور، دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 • بوستانی، داریوش و کرمی‌زاده، الهام (1396)، «شرایط و استراتژی‌های مصرف شیشه در میان زنان معتاد (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی زن در توسعه و سیاست، شمارۀ 1: 1-20.
 • حسینیان، سیمین؛ فرخجسته، وحیده‌السادات؛ عبدالهی، راشن و نوری پورلیاولی، رقیه (1394)، «رابطۀ رفتارهای پرخطر و هیجان‌خواهی با میزان گرایش به اعتیاد»، فصلنامۀ پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، شمارۀ 1: 9-28.
 • دانش، پروانه؛ ملکی، امیر و نیازی، زهره (1392)، «نظریه‌ای زمینه‌ای دربارۀ علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی-فرهنگی، شمارۀ 4: 125-145.
 • کاشی، علی و سرلک، زهرا (1394)، مروری علمی بر انواع مواد مخدر و روان‌گردان از خشخاش تا اکستاسی، تهران: راه فردا.
 • گروسی، سعیده؛ محمدی دولت‌آباد، خدیجه (1390)، «تبیین تجربۀ زیست زنان وابسته به مواد مخدر از پدیدۀ اعتیاد»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، شمارۀ 1: 55-74.
 • صرامی، حمید (1391)، شیشه، دومین مادۀ مخدر در جهان، تارنمای ستاد مبارزه با مواد مخدر، 16/10/1391
  •  http://dchq.ir/index.php
  • Agnew, R. (1992), “Fundation for a General Stain Theory of Crime and Delinquecy”, Criminology, No. 1: 47–87.
  • Berg, M. K., Hobkirk, A. L., Joska, J. A., and Meade, C. S. (2016), “The Role of Substance
  • Use Coping in the Relation Between Childhood Sexual Abuse and Depression among
  • Methamphetamine Users in South Africa”, Psychological Trauma, No. 9: 493–499.
  • Carbone-Lopez, K., Owens, J., and Miller, J. (2012), “Women’s Storylines of Methamphet-amine Initiation in the Midwest”, Journal of Drug Issues, No. 42: 226–246.
  • Copes, H, Leban, L, Kerly, K, Deitzer, J. (2016), “Identities, Boundaries, and Accounts of
  • Women Methamphetamine Users”, Justice Quarterly, No 33(1) -134-158.
  • Cheney, M., Newkirk, C., Nekhavhambe, V. M., Rotondi, M., and Hamilton, A. (2017), “Effects of Social and Spatial Contexts on Young Latinas’ Methamphetamine Use Initiation”, Journal of Ethnicity in Substance Abuse, NO. 17(1), 32-49
  •  Jansoon, Lauren, M; Choo, Robin; Velez, Martha, L; Harrow, Chery; Diaam Schroeder; Marilyn, Shakleya A Huestis (2008), “Methadone Maimtenance and Breastfeeding in Neonatal Period”, American Academy of Pediatrics, No. 121:1, 106-114
  • Haight, W., and Janet D. carter-black, K (2009), “Mothers Experience of Methamphetamine Addiction: A Case–Based Analysis of Rural, Midwestern Women”, Journal Children and Youth Services Review, No31(1): 71–77.
  • Kemp, R. (2011), “The Worlding of Addiction”, The Humanistic Psychologist, No. 4: 338–347.
  • Lay, K., and Larimer, S. G. (2017), “Vigilance: The Lived Experience of Women in Recovery”, Qualitative Social Work, No. 0: 1–45.
  • Lejuez, C. W. et al. (2007), “Risk Factors in the Realationship between Gender and Crack/Cocaine”, Experimental and Clinical Psychophamacology, No. 2: 165–175.
  • Pratchett, L. C., Pelcovitz, M. R., and Yehuda, R. (2010), “Trauma and Violence: Are Women the Weaker Sex”, Psychiatric Clincs of North America, No. 33: 465–474.
  • Svingen, L. et al. (2016), “Associations between Family History of Substance Use, Childhood Trauma, and Age of First Drug Use in Persons with Methamphetamine Dependence”,Journal of AddictionMedicine, No. 4: 269–273.
  • Simpson, J. L. et al. (2016), “Psychological Burden and Gender Differences in Methamphetamine-Dependent Individuals in Treatment”, Journal of Psychoactive Drugs, No. 4: 261–269.
  • Sumnall, A. R. et al. (2008), “Use, Function, and Subjective Experiences of Gama-Hydroxybutyrate (GHB)”, Drug and Alcohol Dependence, No. 1/3: 286–290.
  • Winslow, B. T., Voorhees, K. L., and Pehl. K.A, (2007),“Methamphetamine abuse”, Swedish Medical Center family Residency, No. 8: 1169–1174.
  • Tu. A,W., Ratner, P. A, Johnson, J.L (2008), “Gender Difference in the Correlaties of Adolescent Cannabis Use”, Journal of Substanceuse and Misuse, No.43(10), 1438-1463.