دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 375-550