دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 195-374 
تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

صفحه 219-247

10.22059/jisr.2015.55817

سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی


واکاوی جامعه‌شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط‌زیست

صفحه 301-322

10.22059/jisr.2015.55820

عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی