رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

امروزه سلامت اجتماعی زنان به موضوعی مهم و حساس تبدیل شده است. سلامت اجتماعی، بازتاب شرایط جامعه است و از عوامل اجتماعی متعددی ریشه می‌گیرد. همچنین، در عصر حاضر اعتماد، به موضوعی حیاتی برای جوامع انسانی تبدیل شده است. از این­رو، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان شهر یزد بپردازد. در این پژوهش، به­ روش پیمایش و با نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS)، 288 زن انتخاب شدند. یافته‌ها بیانگر آن است که ارتباط معنادار و مستقیمی بین اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی وجود دارد و ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی، 23 درصد واریانس سلامت اجتماعی را تبیین می­کنند. براساس ضرایب بتای استانداردشده، متغیرهای قابلیت اعتماد به محیط (22/0β=)، اعتماد بین‌شخصی (21/0β=)، اعتماد تعمیم‌یافته (18/0β=) و اعتماد نهادی (12/0β=)، به­ترتیب بیشترین سهم را در تبیین سلامت اجتماعی دارند؛ علاوه­براین، نتایج مدل‌سازی معادله­های ساختاری نشان داد که با افزایش اعتماد اجتماعی، سلامت اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social trust and social health among women in the city of Yazd

نویسندگان [English]

 • Seed Alireza Afshani 1
 • Hamide Shiri Mohammadabadi 2
1 Associate Professor of Sociology,University of Yazd
2 M.A student, University of Yazd
چکیده [English]

Today, women`s social health has become an important and critical issue. Social health is the reflection of society`s conditions and it is derived from multiple social factors. Intervention in these factors is beyond the medical profession and sociologists are required in this field. On the other hand, trust has become a vital topic in human communities in the present era. Considering the effect of trust on social health, this paper aims to study the relationship between social trust and women`s social health in Yazd, Iran. The survey study was performed and as many as 288 females were chosen through proportionate cluster sampling (PPS). Findings indicate that social trust and its dimensions are found to have significant and direct relationship with social health and different dimensions of social trust are able to determine 23% of social health variance. According to standardized Beta coefficients, reliability on environment (β= 0.22), interpersonal trust (β= 0.21), generalized trust (β= 0.18), and institutional trust (β= 0.12) have the highest contribution to determine social health. In addition, modeling results of structural equations showed that social trust rise leads to social health increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Health
 • social trust
 • institutional trust
 • generalized trust
 • Women
 •  

  • افشانی، سیدعلیرضا؛ عسکری‌ندوشن، عباس؛ فاضل‌نجف‌آبادی، سمیه و حیدری، محمد (1388)، «اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل»، جامعه‌شناسی‌کاربردی، سال بیستم، شمارۀ 4: 57-74.
  • امینی رارانی، مصطفی؛ موسوی، میرطاهر و رفیعی، حسن (1390)، «رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سلامت اجتماعی در ایران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شماره 42: 203-228.
  • پاتنام، روبرت (1380)، دموکراسی و سنتهای مدنی، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: نشر نی.
  • جین کیتس، پیردی و آلیسون، داگلاس جی (1384)، ارتقاء سلامت (دانش و رفتار)، ترجمۀ داوود شجاعی‌زاده و دیگران، تهران: نشر آینده سازان- شهرآب.
  • حاتمی، پریسا (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • خواجه‌دادی، اشکان و شریفیان ثانی، مریم (1387)، «ارتباط سرمایۀ اجتماعی و سلامت مادران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شماره 31 و 30: 83-102.
  • خیراله‌پور، اکبر (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایۀ اجتماعی، مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی.
  • ذاکری‌هامانه، راضیه (1390)، بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهر یزد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد.
  • زکی، محمدعلی و خشوعی، مریم السادات (1392)، «سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان»، مطالعات جامعهشناختی شهر، شمارۀ 8: 79-108.
  • سام‌آرام، عزت‌الله (1388)، «بررسی رابطۀ سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور»، فصلنامه انتظام اجتماعی، شمارۀ 1: 9-29.
  • سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجلال (1383)، «شاخص‌های سلامت اجتماعی»، مجلۀ اطلاعات سیاسی-اقتصادی»، شماره 208-207: 244-253.
  • سفیری، خدیجه و منصوریان‌راوندی، فاطمه (1393)، «تبیین رابطۀ هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 1: 51-70.
  • شارع‌پور، محمود (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی (مطالعۀ موردی استان مازندران)»، جامعهشناسی کاربردی، شمارۀ 4 پیاپی 36: 1-16.
  • شربتیان، محمدحسن (1391)، «تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی و میزان بهره‌مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد»، فصلنامۀ جامعه‌شناسی مطالعات جوانان،
   شماره 5: 149-174.
  • طاووسی، محمود؛ صدیقی، ژیلا؛ فرزدی، فرانک؛ عبادی، مهدی؛ امیدواری، سپیده؛ آذین، علی و همکاران (1391)، «اهمیت سلامت از دیدگاه مردم ایران»، فصلنامۀ پایش، شمارۀ 5: 611- 619.
  • فدایی‌مهربانی، مهدی (1386)، «شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی»، نشریۀ پژوهش و سنجش، شمارۀ 49: 67-86.
  • کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
  • منتظری، علی؛ امیدواری، سپیده؛ آذین، سیدعلی؛ آیین‌پرست، افسون؛ جهانگیری، کتایون؛ صدیقی، ژیلا و همکاران (1391)، «میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر بر آن: مطالعۀ سلامت از دیدگاه مردم ایران»، فصلنامۀ پایش، شمارۀ 4: 467- 475.
  • وامقی، مروئه؛ صدیقی، ژیلا؛ طاووسی، محمود؛ جهانگیری، کتایون؛ آذین، سیدعلی؛ امیدواری، سپیده و همکاران (1392)، «ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سلامت: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران»، فصلنامۀ پایش، شمارۀ 2: 183-194.
  • ودادهیر، ابوعلی؛ ساداتی، سیدمحمدهانی و احمدی، بتول (1387)، ««سلامت زنان» از منظر مجلات بهداشت و سلامت در ایران (تحلیل محتوای مجلات منتخب علمی-پژوهشی بهداشت و سلامت)»، پژوهش زنان، شمارۀ 2: 133-255.
  • یزدان پناه، لیلا و نیک‌ورز، طیبه (1394)، «رابطۀ عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 3، 99-116.
   • Culyer, A. J.(1981), Health and health indicators. Proceeding of a European workshop, A report to the British Social Science Research Concil and the European Science Fundation, New York, university of York.
   • DuBos, R. J. (1981), Health and creative adaptation, San Francisco: Boyd and Fraser.
   • Evans, R. G & Stoddart, G. L. (1990), “Producing health, consuming health care”, Journal of Social Sience and Medicine, No. 31: 1347-1346.
   • Gilbert, K. L. (2008), A Meta-Analysis of Social Capital and Health,Doctoral dissertation of Public health, University of Pittsburgh.
   • Harpham, T., Grant, E., Rodriguez, C. (2004), “Mental health and social capital in Cali, Colombia”, Social Science & Medicine, No. 58: 2267–2277.
   • Larson, J. s. (1993), “the measurement of social well-being”, social Indicators Research, NO. 28: 285-296.
   • MacKian, S. C. (2008), “What the papers say: Reading therapeutic landscapes of women's health and empowerment in Uganda”, Health & Place, NO. 14(1): 106-115.
   • Nyqvist, F., Nygard, M & Jakobsson, G.(2012), “Social participation, interpersonal trust, and health: a study of 65- and 75-year-olds in western Finland”, Journal Public Health, NO. 40(5): 431-438.
   • Keyes, Corey. L. M. (2004), “Complete Mental Health: An Agenda for the 21st Century”. 293- 312 in Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived, edited by C. L. M. Keyes and J. Haidt. Washington, DC: American Psychological Association Press.
   • Keyes, Corey. L. M & Shapiro, A. (2004), Social Well-being IN The U.S.: A Descriptive Epidemology, Healthing Are You? A National Study OF Well-being of Midlife, Chicago: University Of Chicago Press.
   •  Keyes, Corey. L. M. )1998(, “Social Well-Being”, Social Psychology Quarterly, 61 (2): 21-140.
   • Kawachi, I & Berkman, L. F. (2001), “Social ties and mental Health”, Journal ofurban Health, NO. 3: 458-467.
   • Kawachi, I., Kim, D., Coutts, A & Subramanian, S.V. (2004), “Commentary: Reconciling the three account of social capital”, International Journal of Epidemiology, NO. 33(4): 682-690.
   • Kawachi, I., Kennedy, B. P., Lochner, K & Prothrow-Stith. D. (1999), “Social Capital, Income Inequality, and Mortality American”, Journal of Public Health, NO. 87(9): 1491–1498.
   • Poortinga, W. (2006), “Social Capital: A individual or collective resource for health?”, Journal of Social Science and Medicine, NO. 62(2): p292-302.
   • Turner, B. (2003), “Social Capital in equality And Health: the Durkheimian rival”, social theory and health, NO. 1: 1-20.
   • WHO (1948), Constitution of the World Health Organization, http:// www. Who. Int/governance/eb/who_constitution_en.
   • Yip, W., Subramanian, S. V., Mitchell, A. D., Lee, Dominic, T.S., Kawachi, I. (2007), “Does social capital enhance health and well-being? Evidence from rural china”, Jornal of social Sience and Medicine, NO. 64: 35-49.

  ·         Elgar, F. J., Davis, C. G., Wohl, M. J., Trites, S. J., Zelenski, J. M & Martin, M. S. (2011), “Social capital, health and life satisfaction in 50 countries”, Health and place, 17(5): 1044-1053.

  ·         Groezen, Bas. v (2011), “Social capital and health across European countries”, Applied Economics Letters, NO. 12: 1167-1170.

  ·         Meng, T & Chen, H. (2014), “A multilevel analysis of social capital and self-rated health: evidence from China”, Health & Place, NO. 27: 38-44.