تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

امنیت دارای دو بعد ذهنی (احساس امنیت) و عینی است. یکی از پیش شرط­های وقوع احساس امنیت در جامعه، وجود امنیت عینی در جامعه است. این سطوح باهم در ارتباط هستند و از برهم کنش این دو سطح عینی و ذهنی است که امنیت در جامعه حاصل می گردد. لذا در این مقاله سعی شده به تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور پرداخته شود. در بررسی احساس امنیت سطح تحلیل تحقیق، سطح خرد و واحد تحلیل، فرد و در بررسی امنیت استان­ها، سطح تحلیل تحقیق، سطح کلان و واحد تحلیل، استان می­باشد. جامعه آماری تحقیق در سطح خرد افراد 15 سال به بالای پنج استان تهران، اصفهان، کردستان، لرستان و خوزستان می­باشند که تعداد 1920 نفر از آنان به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای انتخاب استان ها، ابتدا استان های کشور با توجه به میزان امنیت در آن به چهار خوشه تقسیم و سپس به روش تصادفی ساده پنج استان از بین خوشه ها انتخاب گردید. روش بکار رفته در پژوهش در سطح خرد، روش پیمایشی مقطعی و در سطح کلان، روش تحلیل ثانویه است. یافته ها بازگوی آن است که میزان احساس امنیت پاسخگویان متوسط رو به پایین (90/2 از دامنه 74/4-14/1) است.   یافته ها همچنین نشان می دهد که بین متغیرهای امنیت، مذهب، قومیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، جنس، وضعیت تأهل، سن و تحصیلات با متغیر احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می‌دهد که کلیه متغیرهای مستقل بجز چهار متغیر مستقل امنیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، مذهب و سن به دلیل داشتن واریانس مشترک از معادله رگرسیون خارج شده‌اند. این متغیرها در مجموع 093/0 از واریانس احساس امنیت را تبیین کرده اند. از نظر امنیت در سطح کلان به ترتیب استان های تهران (564/0)، اصفهان (440/0)، کردستان (422/0)، لرستان (403/0) و خوزستان (393/0) دارای میانگین امنیت بیشتری بوده اند. استان های مرزی با میانگین 40/0، نسبت به استان های غیرمرزی با میانگین امنیت 46/0 در سطح کلان دارای امنیت کمتری بوده اند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفتاحساس امنیتناشی از تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاء محیط پیرامونی شان و امکاناتی است که ساختار نظام اجتماعی (سطح عینی و کلان امنیت) در اختیارشان می گذارد. احساس امنیتنوعی تولید اجتماعی است و همه نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان جامعه در شکل گیری آن سهیم هستند و امنیت در سطح خرد بازتاب هایی برای امنیت در سطح کلان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the interaction between micro and macro levels of security in the country

نویسندگان [English]

 • Saeid Goudarzi 1
 • Mohammad Javad Zahedi mazandarani 2
 • Ali Rabiee 1
 • Asadollah Naghdi 3
1 Department of sociology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Department of sociology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
3 Department of sociology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Security has two dimensions of subjective (security feeling) and objective. There are preconditions for security feeling in society that one of the preconditions, the existence of security in the society. These levels are linked together and the interaction between these two levels of objective and subjective that security in the society is achieved.Therefore, in this article we have tried to explanation the interaction between micro and macro levels of security in the country. Level of analysis in the present research is the micro and macro levels. The Statistical population of the research is the individuals older than 15 in the five provinces of Isfahan, Tehran, Kurdistan, Lorestan, and Khuzestan, That the number of 1920 of them were selected as sample using multistage cluster sampling. To select provinces, the provinces with according to the security it divided into the four clusters and then by simple random method chosen five provinces of the clusters.The research method is cross-sectional survey and secondary analysis. Also a questionnaire and secondary data are used as the tools of data collection. The research methods used was a survey (in the study security feeling) and secondary analysis (in the study of security provinces). The findings show that the amount of security feeling in all aspects is lower middle scale. Also, the findings of this study show that there is a meaningful relationship between variables of security (and social, cultural, economic dimensions of security), religion, ethnicity, geographic region, sex, marital status, age and educational with dependent variable of security feeling. Multiple linear regression analysis showed that all independent variables except four variable, security, geographic region, religion and age, have been removed from the regression equation due to shared variance. These variables to explain a total of 0.093 of the variation have security feeling. In terms of security in macro level, respectively provinces of Tehran (0.564), Isfahan (0.440), Kurdistan (0.422), Lorestan (0.403) and Khuzestan (0.393) have a mean more. Also the frontier provinces (Kurdistan and Khuzestan) with a mean of 0.40 compared to non- frontier provinces (Tehran, Isfahan and Lorestan) with a mean of 0.46 securities, in macro level were less security. According to the findings can be concluded that security feeling is due to the direct and indirect experience individuals from their surrounding environment and facilities that social system structure (objective and macro security level) puts at their disposal.The security feeling is a social production and social institutions, political, economic, cultural in macro level in the formation of are shared and security in micro level is reflections for security in macro level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • security feeling
 • security
 • Ethnicity
 • Religion
 • Geographic Region
— افتخاری، اصغر؛ نصری، قدیر؛ میرسندسی، محمد و دیگران (1391)، پژوهشنامه امنیت اجتماعی (مبانی و مسایل امنیت اجتماعی؛ رویکرد ایرانی)، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

— ایمان محمد تقی؛ مرادی، گلمراد و جلائیان، وجیهه (1389)، «بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی جوانان و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهر مشهد)»، فصلنامه مطالعات اجتماعی، دوره جدید، شماره 24: 117-139.

— برومند، شهزاد؛ شاه حسینی، سمیه؛ امینی، صفیار و فخر حسینی، سید فخر الدین (1387)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران: مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

— بوردیو، پیر (1384)، شکل های سرمایه، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دمکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه.

— بیات، بهرام (1387)، «تبیین جامعه شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش پرداخت رسانه ای و سرمایه اجتماعی»، مطالعات جامعه شناختی، سال 16، شماره 35: 115-132.

— پوریان، عزت اله (1389)، «مطبوعات، جرایم اجتماعى و احساس امنیت و آگاهى»، فصلنامهمطالعاتامنیتاجتماعى، دوره جدید، شماره 22: 163-185.

— چلبی، مسعود (1375)، جامعه­شناسینظم، تهران: نشر نی.

— حقیقتیان، منصور؛ صنعت خواه، علی رضا؛ معین الدینی، جواد و شیری امین لو، شیرین (1391)، «بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی (بر اساس تفکیک سرمایه اجتماعی درون گروهی، برون گروهی و ارتباطی) و احساس امنیت در شهر تهران»، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره 6: 37-56.   

— خلیلی، رضا (1381)، «مهاجرت نخبگان، پدیده­های اجتماعی با موضوع امنیت ملی»، تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره­ 2: 411-423.

— صالحی امیری، سیدرضا (1386)، مفاهیمو نظریه­هایفرهنگی، تهران: ققنوس.

— ضرابی، اصغر؛ شرفی، زکیه و زنگنه، مهدی (1391)، «سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان شهر مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه­های جمعی»، فصلنامهپژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 2: 103-121.

— طاهری، زهرا و ربانی، رسول (1391)، «بررسی احساس امنیت در بین اقشار آسیب پذیر جامعه (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان)»، دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 1، شماره 1: 91-122.

— عسگری، محمود (1381)، «مقدمه ای بر جامعه شناسی امنیت»، فصلنامه راهبرد، شماره 26: 93-133.

— غفاری، غلامرضا (1390)، سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

— قدرتی، حسین؛ سردارنیا، خلیل اله، ملتفت، حسین و برشد، عبدالمهدی (1388)، «احساس امنیت اجتماعی،
شبکه های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون (مطالعه موردی شهر مشهد)»، انتظام اجتماعی، شماره 4: 7-25.

— گیدنز، آنتونی (1377)، پیامدهایمدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: مرکز.

— لرنی، منوچهر (1384)، جامعه شناسی امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی نشر رامین.

— ماندل، رابرت (1379)، چهرهمتغیرامنیتملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

— مختاری، مریم؛ بلالی، اسماعیل؛ میرفردی، اصغر و حسینی اخگر، معصومه (1391)، «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج»، فصلنامهپژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 2: 21-40.

— مدیری، آتوسا (1385)، «جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر»، رفاه اجتماعی، شماره 22: 11-28.

— مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (1380)، «بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 8 شهر کشور»، تهران: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا).

— مک کین، لای، آر. دی و لیتل، آر (1380)، فرهنگ امنیت جهانی، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

— نصری، قدیر (1390)، درآمدی نظری بر امنیت جامعه ای (مفاهیم، مؤلفه ها و نظریه ها)، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

— نصری، قدیر (1381)، «معنا و ارکان جامعه­شناسی امنیت: امنیت پایدار، سرمایه اجتماعی و جنبش­های اجتماعی»، مجله راهبرد، شماره 26: 112-133.  

— نوروزی، فیض اله و فولادی سپهر، سارا (1388)، «بررسی احساس امنیت زنان 29-15 ساله در شهر تهران»، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، ایسپا، شماره 3: 55-72.

— نویدنیا، منیژه (1385)، تأملی نظری در امنیت اجتماعی با تأکید بر گونه­های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 31: 53-72.

— نویدنیا، منیژه (1382)، «درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامهمطالعاتراهبردی»، شماره 19: 55-78.

— وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1379)، «ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج اول)؛ یافته های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح های ملی.

— وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382)، «ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج دوم)؛ یافته های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

— هاشمیان فر، علی و کشاورز، زهرا (1391)، «بررسی جامعه شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان»، فصلنامهپژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 3: 39-62.

 

 • Akçomak, S. & Ter Weel, B. (2012), «The impact of social capital on crime: evidence rom the Netherlands», regional science and urban economics, No 42 (1): 323- 340.
— Beck, U. (1998), Risk Society: Towards a new modernity, Trans. By: Mark Ritter, London: Sage Publications.

 • · Bjerregaard, B. & Cochran, J. K. (2008), «A Cross-national test of institutional
  anomie theory: Do the strength of other social institutions mediate or moderate the
  effects of the economy on the rate of crime»? Western Criminology Review, No 9 (1): 31– 48.
— Boers, K. (2003), Crime, fear of crime and the operation of crime control in the light of victim surveys and other empirical studies, Paper presented at 22nd criminological research conference. Stasbourg.

— Cheeseman, G. & Kattle, J. (1990), the new Australian militarism: undermining our future security. Pluto press.

— Ferraro, K. (1996), «Woman fear of victimization: Shadow of sexual assault»? Social forces, No 75 (2): 667–690.

— Ferraro, K. F & La Grange, R. L. (1987), «The measurement of fear of crime», Sociological inquiry, No 57 (1): 70-97.

— Ferguson, K. M, & Mindelm C, H. (2007), «Modeling fear of crime in dallas neighborhoods: A test of social capital theory», Crime & delinquency, No 53:                           332- 345.

— Gabriel, U. & Greve, W. (2003), «The psychology of fear of crime: conceptual and methodological perspectives», British journal of criminology, No 43 (3): 600-614.

— Garfield, E. (1987), «The anomie-deviant behavior connection: The theories of
Durkheim, Merton, and Srole», Essays of an information scientist, 10 (39): 272 – 281.                                   

— Jackson, j. (2006), «Introducing fear of crime to risk research», risk analysis. No 26 (1):                253-264.

— Karakus, O., Edmund, F., McGarrell, and Basibuyuk, O. (2010), «Fear of crime among
citizens of Turkey», Journal of Criminal Justice, No 38:174–184.

— Killias, M. & Clerici, Ch. (2000), «Different measures of vulnerability in their relation to different dimensions of fear of crime», The british journal of criminology, 40 (3): 437-450.

— Lindstrom, M & Other (2008), «Social capital, anticipated ethnic discrimination and                self-reported psychological health», social science & Medicin, No 66 (1): 1-13.

— McCrea, R; Shyy, T.; Western, J & Stimson, R. J. (2005), «Fear of crime in Brisbane:
Social and neighbourhood factors in perspective», Journal of sociology, 2005 The Australian sociology association, No 41 (1):7-27.

— Messner, S. F; Baumer, E. p & Rosenfeld, R. (2004), «Dimensions of social capital and rates of criminal homicide», American Sociological Review (ASR), 69 (6): 882-903.

— Messner, S. F & Rosenfeld, R. (1997), « Political restraint of the market and level of criminal homicide: A cross – national application of institutional – anomie theory», the university of North Carolina Press, Social forces, No 75 (4): 1393 – 1416.

— Misztal, B. (1996), Trust in modern society, Cambridge, Polity press.

— Moller, B. (2000), National, societal and human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict.

— Newman, O. (1973), Defensible space: People and design in the violent City, London, Architectural press.

— Roe, P. (1996), The societal security dilemma, Copenhagen peace research institute (COPRI) working papers.

— Rose, D. A & Clear, T. R. (1998), «Incarceration, social capital, and crime: Implications for social disorganization theory», Criminology, No 36 (3): 441 - 480.

— Satterfield, T. A, Mertz, C. K. & Slovic, P. (2004), «Discrimination, vulnerability, and justice in the face of risk», Risk analysis, No 24 (1): 115- 129.

— Schneier, B. (2008) .The psychology of security. http://www.schneier.com/essay-155.html.

— Stanko, E. (1992), «The case of fearful woman: Gender, personal safety and fear of crime», woman and criminal Justice, No 4: 117-135.

— Will, J. A. & McGrath J. H. (1995), «Crime, neighborhood Perceptions, and the underclass: The relationship between fear of crime and class position», Journal of Criminal Justice, No 23 (2): 163-179.