بررسی فضای عاطفی و کنترل والدین بر کاربردهای تلفن همراه در بین نوجوانان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

امروزه تلفن همراه، به‌عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین، در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند دارد و جزء لاینفک مناسبات روزمره محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد برای بسیاری از افراد، زندگی بدون آن امکان‌پذیر نیست یا دست‌کم مطلوبیتی ندارد. نفوذ کاربرد تلفن همراه در شئون زندگی، پدیده‌ای جهانی است و در جامعۀ ما، با وجود فروکش­کردن تب اولیة استفاده از آن، مقبولیتش به‌حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه می‌دارد. به‌طورکلی، هدف پژوهش حاضر، بررسی فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین بر کاربردهای مطلوب و نامطلوب تلفن همراه است. روش پژوهش، پیمایش است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان 380 نفر از نوجوانان 12 تا 18 ساله در شهر تهران انجام گرفت. چارچوب‌های مفهومی این پژوهش، براساس بررسی دیدگاه‌های جامعه‌شناسی انحرافات، ارتباطات و روان­شناسی و مرور منابع تجربی، تنظیم و در قالب آن، فرضیه‌های اصلی مطرح شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پسران بیشتر از دختران، از تلفن همراه به‌صورت نامطلوب استفاده می‌کنند. همچنین مشخص شد عواملی از قبیل فضای عاطفی خانواده، کنترل والدین و زمینۀ ویژة کاربری، بر استفادۀ نوجوانان از تلفن همراه تأثیر دارد. درحقیقت، فضای عاطفی خانواده و کنترل والدین، عامل بازدارندۀ نوجوان از کاربرد نامطلوب و گرایش به سمت کاربرد مطلوب تلفن همراه است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between adolescents' emotional and parental controls on mobile use in Tehran

نویسندگان [English]

 • Sharareh Mehdizade 1
 • Narges Talebi tamajani 2
1 The member of faculty of alzahra university
2 Master of Social Science Research, University of Al-Zahra
چکیده [English]

 
Today, mobile phone as one of manifestations of new communication technology plays an important role in human individual and social life and it is included an inseparable part in their daily relations so that we can claim that life is impossible without it for many of people or at least it doesn't have any desirability. The influence of mobile phone applications in life different matters, is a universal phenomenon and in spite of subsiding primary fever of its usage in our society, it is extremely acceptable that the serious and basic disadvantages of this modern technology are kept hidden and invisible. In general, the purpose of this research is studying about family emotional atmosphere and parents' control on the (desirable and undesirable) mobile phone applications. The way of studying in this research is considering (380 individuals) among 12-18 years old teenagers in Tehran. conceptional frameworks of this research is based up on studying views (sociology of social deviance, communications and psychology) and reviewing of empirical resources and main assumptions are propounded in that model. The research results show that the teenagers use short messages rather than calls to communicate during a day. They usually send messages for their friends (with the same sex and also opposite sex) and the contents of these taken and sent messages are usually consist of expressing love and kindness. The results also show that boys use mobile phone undesirably more than girls. And the factors like family emotional atmosphere, parents' control and specific field of application, influence teenagers applications of mobile phone. In fact the family emotional atmosphere and parents' control act as factors to prevent the teenager from applying mobile phone undesirably and to encourage him/her to apply mobile phone desirably.

کلیدواژه‌ها [English]

 • parental controls- mobile phone – emotional- Appropriate and unappropriate use
 

 • برکو، ریام و همکاران (1378)، مدیریت ارتباطات، ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: نشرکیهان.
 • دهقان، علیرضا (1381)، نظریه‌های ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • راجرز، اورت ام و اف، فلوید شومیکر (1369)، رسانش نوآوری‌ها رهیافتی میان فرهنگی، ترجمۀ عزت‌الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: دانشگاه شیراز.
 • صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1390)، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، تهران: سمت.
 • غفاری، غلامرضا و عادل، ابراهیمی (1384)، جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، تهران: نشر لویه.
 • کوثری، مسعود و دیگران (۱۳۸۵)، «کاربرد تلفن همراه برای کاربران ایرانی (با تأکید بر نظریۀ استفاده و خشنودی)»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارۀ 7: 203-226.
 • محسنی تبریزی، علیرضا (1383)، و ندالیسم مبانی روان‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار و ندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژرفتاری، تهران: انتشارات آن.
 • محمدی اصل، عباس (1384)، بزهکاری نوجوانان و نظریه‌های انحراف اجتماعی، تهران: نشر علم.
 • محمدی، زهرا (1383)، بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در دهة 1380- 1370، تهران: انتشارات شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 • مک­کوایل، دنیس (1380)، مخاطب‌شناسی، ترجمۀ مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.
 • وینداهال، سون و همکاران (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای.
 

 

 • Giddens, A. (1998), The Third way: The Renewal of Social Democracy,cambridg,polity press.
 • Ling, R and Yttri (2004), Control, emancipation and status: The mobile telephone in the teens parental and peer group control relationship, oxford Dostopna, http://mobile.ris.org/uploadi/editor/2004- control-Emancipation and status.pdf(10.maj2006).
 • Sternberg. L and monham.c (2007), “Age differences in resistance to peer influence”, Dev psychol,No 43(6:1531-1543.
  • Yardi,Sarita. A(2012), “social media at the boundaries: supporting parents in managing youths social media use”, Georgia Institute of Technology,NO 35:2534-2543
  • Yardi, Sarita, Amy Brukman(2011), “social and technical challenges in parenting teens social media use”,CHI 11 proceedings of the sigchi conference on human factors in computing systems,NO: 2:3237-3246.