دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 551-706