بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری دختران (مطالعة موردی: دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام‌نور

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

جوامع انسانی، از جامعه‌پذیرکردن اعضای خود اهداف خاصی را دنبال می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها، آموزش خویشتن‌داری و نهادینه­کردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است، اما یکی از عواملی که سبب اختلال در جامعه‌پذیری می‌شود، بلوغ زودرس است که عوامل زیادی در وقوع آن دخالت دارند. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کنترل اجتماعی، استفاده از رسانه‌های جدید و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر بلوغ زودرس دختران و تأثیر بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری می‌پردازیم. روش تحقیق، پیمایشی و جامعة آماری، شامل دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز است که از میان آن­ها با استفاده از فرمول کوکران، 250 نمونه به­روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. بر اساس نتایج، بلوغ زودرس جسمی با جامعه‌پذیری رابطة معنادار دارد. همچنین رابطة متغیرهای استفاده از رسانه‌های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با جامعه‌پذیری معنادار است. از سوی دیگر، متغیرهای استفاده از رسانه‌های جدید، کنترل اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با بلوغ زودرس، رابطة معنادار دارند. همچنین با کنترل متغیر بلوغ زودرس، سطح معناداری رابطۀ متغیرهای استفاده از رسانه‌ها، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کنترل اجتماعی خانواده با جامعه‌پذیری تغییر می­کند. یعنی متغیر بلوغ زودرس، به‌عنوان متغیر واسط بر رابطه‌ها تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence Of early puberty in girls (High school) socialization ( in shiraz)

نویسندگان [English]

 • shahnaz sedaghatzadegan 1
 • Pouran Omidvar 2
1 payamnoor university
چکیده [English]

For all the people living in the community need to be sociable and behave according to the values and norms of society.

in the meantime, the girls are given the responsibility of being a mother is very important in the future.
. Socialization is one of the factors causing early puberty is that many factors are involved in the onset.
This study examines the impact of social control and the use of new media and the socio-economic base of early puberty in girls, precocious puberty, and affect the socialization pay.
A survey population of the city is middle school girls.
Given three hypotheses to examine the univariate relationships between separation and semi-separation of variables is used
The results showed that early puberty has the greatest impact on changing social control Precocious puberty is controlled by the relationship between social control and socialization rejected.
With precocious puberty in control of the variable relationship between the use of new media and socialization is significant Early maturation of this hypothesis does not play a role because it controls the relationship is still significant.
The relationship between socio-economic base and socialization approved.
With precocious puberty in control of the variable relationship between the use of new media and socialization is significant Early maturation of this hypothesis does not play a role because it controls the relationship is still significant.

The relationship between socio-economic base and socialization approved.
Keywords:
Socialization, early puberty, social control, new media and social-economic status

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Socialization"
 • " early puberty"
 • social control"
 • " new media "
 • " social-economic status"
 • استونز، راب (1390)، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
 • آرون، ریمون (1376)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمۀ باقرپرهام، تهران، علمی فرهنگی.
 • بخارائی، احمد (1386)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران: پژواک جامعه.
 • رایس، فیلیپ (1388)، روانشناسی از تولد تا مرگ، مهشید فروعان، تهران: ارجمند.
 • روشه، گی (1367)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، عبدالحسین نیک گهر، تهران: تیبان.
 • ریاحی، غلامحسین (1370)، بلوغ تولدی دیگر، تهران: نشر اشراقیه.
 • ریتزر، جورج (1384)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 • سمنانی، ناهیه (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
 • علوی لنکرودی، سید کاظم (1382)، «بررسی پدیدۀ بلوغ زودرس»، کاوش‌نامه، شمارۀ 5 و 6: 179-193.
 • علی‌نیا، علیرضا (1387)، بررسی تأثیر نهاد خانواده و مدرسه بر جامعه‌پذیری دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ رودهن، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • کوزر، لوئیس (1386)، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 • گنجی، حمزه (1380)، روانشناسی اجتماعی، تهران: ارسباران.
 • لطف‌آبادی، حسین (1384)، روانشناسی رشد (2) (نوجوانی، جوانی، بزرگسالی)، تهران: انتشارات سمت.
 • مصطفوی، فریدون (1378)، بلوغ زودرس، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
 • مویری، حشمت؛ مدرسی، زینب و نادری، فریبا (1393)، «تأثیر درمان با آنالوگ‌های طولانی اثر گنادوتروپین بر اندکس تودۀ بدنی در دختران دچار بلوغ زودرس»، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی تهران، شمارۀ 3: 174-180.
 • نجفی، محمود (1389)، «فناوری و تربیت: فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر بلوغ زودرس آسیب‌ها، راه‌کارها»، نشریۀ پیوند، شماره 366 و 367: 44-47.
 • نچمیاس، ف.نجمیاس، د. (1381)، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمۀ فاضل لاریجانی، رضا فاضلی، تهران: نشر سروش.

 

 • Adrianne, Gilbert Pettiford (2015), “Effects Of Puberty And Parenting On Adolescent Psychosocial, dissertation of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Psychology”, Developmental Psychology, No17: 1-30
 • Alsaker, F.C.D. (2000), Timing of Puberty and Reactions to Pubertal Changes, New York: Combridge university press.
 • Baumrind, Diana (2000), “computers as Socialization agent and entertainment”, children and the web,No4:128-150.
 • Dina, Fine Maron (2015), “Why Girls Are Starting Puberty Early”, The Science of Health, No8:.27-30.
 • Garibaldi, L (2007), "Disordors of puberty, In Kliegman RM, Behrman RE, Genson HB, Stanton BF", Nelson textbook of pediatric,No16: 20-30.
 • Grete Teilmann, Carsten B, Pedersen, Niels E, Skakkebæk and Tina Kold Denmark, Jensen (2006), “Increased Risk of Precocious Puberty in Internationally Adopted Children in Denmark”, Official Journal Of The American Academy Of Pediatrics, No2:390-399.
 • Herman & Giddenst, M. E, Slora, E. J, Wasserman, R. C, Bourdony, C. J, Bhapkar, M. V, Koch, G. G. et al (1997), “Secondary sexcharacteristics and menses in younggirls seoffice practice a study from thepediatric research in office settings network”, Pediatrics, No 99(4):505–512.
 • Lorah D, Dorn, PhD, and Deborah Rotenstein, MD (2004), “Early Puberty in girls: the case of premature”, Women’s Health, No14:177- 183.
 • Mogensen SS, Aksglaede L, Mouritsen A, Sorensen K, Main KM, Gideon P, et al (2011), "Diagnostic work-up of 449 consecutive girls whowere referred to be evaluated for precocious puberty", J Clin EndocrinolMetab, No5: 393-401.
 • Melissa, J Schoelwer1, Kelly L Donahue, Kristina Bryk, Paula Didrick1, Sheri A Berenbaum4 and Erica A Eugster (2015), “Psychological assessment of mothers and their daughters at the time of diagnosis of precocious”, International Journal of Pediatric Endocrinology, No 10:1-5
 • Papalia, Diane and.E. Wendkos olds, sally (2000), “Human development newYork”, MC Grow Hil, No3:80-94.
 • Tetsuro, Kobayashi (2008), The Effect Of Mobile Phone-e-mailing On Socialization, Department of social Psychology In The University Of Tokyo.