بررسی رفتار انتخاباتی زنان در ایران (مطالعه موردی: رفتار انتخاباتی زنان شهر رشت در انتخابات ریاست جمهوری ایران دوره های دهم ویازدهم، سال های 1388 و 1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (اندیشة سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

جوامع برای رسیدن به توسعه، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت کامل منابع انسانی خویش­اند. برپایة مطالعات دفتر توسعة انسانی سازمان ملل متحد (2009)، در کشورهای خاورمیانه، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و مشارکت سیاسی پایین­تر از مردان است. پژوهش حاضر رفتار انتخاباتی جامعة زنان رشت در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و یازدهم را بررسی می­کند. براین­اساس، پرسش‌های پژوهش حاضر عبارت‌اند از: 1. مدرن­شدن جامعة زنان رشتی، چقدر بر مشارکت سیاسی آنان تأثیر داشته است؟ 2. زنان در انتخاب نامزد شایسته‌تر در انتخابات ریاست­جمهوری دوره‌های دهم و یازدهم، چقدر از آرای همسرانشان تأثیر پذیرفته‌اند؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری، همۀ زنان بالای 18 سال شهر رشت (317,000 نفر) است و حجم نمونه 510 نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه­ها، از آزمون ضریب همبستگی خی­دو و نیز تفاوت میانگین (t) استفاده شد. براساس نتایج، بین متغیر مدرن یا سنتی­بودن زنان و متغیرهای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره­های دهم و یازدهم، انتخاب مشاور برای برگزیدن نامزد شایسته‌تر و اهمیت­دادن به رأی همسر، رابطه­ای معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electoral behavior of women in Iran.A case study: electoral behavior of women in Rasht in tenth and eleventh Iran"s presidential Election (years 1388 and 1392)

نویسندگان [English]

 • Saeed Eslamee 1
 • GHOLAMREZA SAEBI 2
1 Assistant Professor in Political Science Department of Islamic Azad University, Chalous Branch and Holder of Ph.D in Political
2 Student of Doctoral Program of Medical Speciality in Political Sciences (Political Ideology) in Islamic Azad University, Chalous Branch
چکیده [English]

This study sought to examine the political participation of women (modern - traditional) in the presidential election (tenth and eleventh) is. In this context, the aim of this research is applied and the method of collecting information is descriptive and correlational. The data in both library and field. The population of all women over 18 years of Rasht, which is based on the 1390 census, over 317 sample using a sample size of 384 was calculated in order to increase the accuracy of the study, the sample size was calculated to 510 people, the promotion and . Assessment and measurement tool, a questionnaire was developed by using the teachers' and social scientists, the design of the questionnaire. Researcher questionnaire to a number of experts, including professors and a number of researchers in the field of political sociology, and has imposed them corrective feedback. Therefore, the questionnaire used in the study of reliability were paramount requirements. It is also used to assess the reliability of the tests used Cronbach's alpha levels are also provided to the questionnaire was higher than 7.0, which means it is suitable reliable research tool. However, after collecting data and information transfer to computer software coding and 19 SPSS, data was analyzed. To test the hypothesis, the chi-square test, correlation and mean difference (t) is used. The results show that the political participation of women between the variables (modern - traditional) and variables of the presidency of the tenth and eleventh, the Consultative Group to adopt and care for a person's vote wife relationship and the mean difference is significant. Also varies between the political participation of women (modern - traditional) and getting Tsmym‌Hay variables in life, priorities Embed political participation and the use of mass media relations. The differences are not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • politica l participation
 • election
 • Tradition
 • modern
 • آبرامسون، پل (1383)، مشارکت سیاسی، ترجمة نسرین طباطبایی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • آقابخشی، علی، افشاری‌راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار.
 • بشیریه، حسین (1382)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
 • پای، لوسین دبلیو (1380)، بحران‌ها وتوالی‌ها، ترجمۀ غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا و زهدی‌گهرپور، محمد (1389)، «بررسی جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در مشارکت سیاسی»، فصلنامة زن در جامعه، شمارة اول: 25-44.
 • پیمان، رستم (1390)، مجموعة حقوق زن، قابل مشاهده در تارنمای خراسان زمین به آدرس: http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=927.
 • توسلی، غلامعباس (1369)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: نشر سمت.
 • چابکی، ام البنین (1373)، «نقش عوامل روانشناختی در مشارکت سیاسی زنان»، مجموعه مقالات همایش: مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی: 238-265.
 • راش، مایکل (1388)، جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
 • سجادی، عبدالقیوم (1382)، مبانی تحزب در اندیشة سیاسی اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه.
 • سیادت نسبت، سیدمهرداد (1380)، «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر یاسوج»، فصلنامة آوای دنا، شمارة 4: 3-5.
 • صمدی‌راد، انور (1385)، «مکانیسم‌های ارتقاء مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 21: 99-122.
 • قاضی، ابوالفضل (1388)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
 • قوام، عبدالعلی (1373)، توسعة سیاسی و تحول اداری، تهران: قومس.
 • عبداللهی، محمد (1383)، «مسائل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران»، مجلة جامعه‌شناسی، شمارة 18: 63-99.
 • عبداللهی، محمد (1387)، زنان در عرصةعمومی (عوامل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان ایرانی)، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
 • گلابی، فاطمه و حاجی‌لو، فتانه (1391)، «بررسی جامعه‌شناختی برخی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی زنان»، فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 1: 173-200.
 • لیپست، مارتین و دوز، رابرت (1373)، جامعه‌شناسی سیاسی، مترجم محمدحسین فرجاد، تهران: نشر توس.
 • لهسایی زاده، عبدالعلی و باور، یوسف (1381)، «نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان»، فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 19: 137-150.
 • محمدی‌اصل، عباس (1383)، «موانع مشارکت مدنی زنان در ایران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 12: 93-130.
 • موحد، مجید (1382)، «مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامة مطالعات زنان، شمارة 3: 3-28.
 • موسوی، طاهر (1377)، عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • ناجی‌راد، محمدعلی (1382)، موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران: نشر کویر.

 

 • Barkan, S. E (1999), “Race, Issue Engagement and Political Participation”, Race and Society, No1: 63-76.
 • Huntington.S & J.M Nelson (1976), Political Participation in Developing Countries,Cambridge, Harvard University Press.
 • Mc Clurg. S. D (2001), Social Networks and Political Participation, Internet: Google Site.