تعداد مقالات: 286
2. فهم ماهیت جامعه ایرانی براساس الگوی گذران اوقات فراغت نسل جوان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

تقی آزاد ارمکی؛ حامد اکبری


3. تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-31

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمدعلی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه


4. سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-31

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری


5. مقدمه

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-9

محمدجواد زاهدی


6. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-4


7. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-4


8. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-4


9. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-4


10. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-4


11. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-4


12. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-4


13. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-4


14. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-4


15. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-4


16. مطالعۀ جامعه‌شناختی رضایتمندی از سکونت در میان ساکنان شهر جدید پردیس و گونه‌شناسی آن

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-26

بشیر خادملو؛ ناصرالدین غراب؛ حسنی رضائی رمی


18. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-27

مرجان اردشیرزاده؛ علی اکبر فرهنگی


19. بازخوانی سنجه های سرمایۀ فرهنگی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-35

محمد رضایی؛ فاطمه تشویق


20. تبیین جامعه‌شناختی محیط‌گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 177-202

امیر ملکی؛ عظیمه السادات عبداللهی


23. بررسی فضای عاطفی و کنترل والدین بر کاربردهای تلفن همراه در بین نوجوانان شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-218

شراره مهدی زاده؛ نرگس طالبی تماجانی