مهاجرت به‌مثابه ارزش (واکاوی معنایی مهاجرت از منظر اقدام‌کنندگان به مهاجرت‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشگاه الزهرا تهران ایران

10.22059/jisr.2024.368680.1461

چکیده

مقدمه: مطالعه پیش رو با هدف شناخت معنای مهاجرت از منظر اقدام کنندگان به مهاجرت در پی مطالعه علل پنهان موثر بر تصمیم و اقدام به مهاجرت در ژرفای ذهن کنشگر ایرانی است. این مطالعه با رویکردی تفسیرگرا اقدام به مهاجرت را حاصل درگیری فعالانه سوژه‌های معناساز با شرایط منتهی به تصمیم و اقدام به مهاجرت دانسته و سعی نموده با رویکردی پدیدارشناسانه مفهوم "مهاجرت " را همانگونه که در آگاهی کنشگران نشسته است واکاوی نماید.

روش: در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی و مصاحبه عمیق، موضوع مورد نظر موردبررسی قرارگرفته است. روش نمونه‌گیری به شیوه قضاوتی و هدفمند است و یافته ها به شیوه تحلیل کلایزی و مطابق با استراتژی موستاکاس تحلیل شده اند.

یافته‌ها: از تحلیل نتایجِ حاصل از مصاحبه عمیق با 23 نفر از افرادی که در آستانه مهاجرت قرار دارند، 12 مفهوم فرعی و 3 مقوله اصلی شامل مهاجرت به مثابه ارزش، ابزار و راهکار به‌دست آمد.

نتایج: نتایج نشان می‌دهند که مهاجرت کردن جدای از اقدامی عملی و واقعیتی عینی که به انواع دلایل خرد و کلانِ فردی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی انجام می‌پذیرد به مثابه ارزشی اجتماعی در ذهن کنشگران برساخت شده است. در این ذهنیت موفقیت در پذیرش و نهایتا مهاجرت کردن، پاداشی است به شایستگی و صلاحیت و استعداد و توانایی فرد اقدام‌کننده.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Migration as a value Semantic reconstruction of migration from the perspective of those involved in international migration

نویسندگان [English]

  • Saeideh Arami 1
  • Mansoureh Azam Azadeh 2
1 Alzahra university, Tehran, Iran
2 Alzahra University Tehran Iran
چکیده [English]

This study aims to understand the concept of immigration from the point of view of the act of immigrating in order to explore the hidden causes of the decision and act of immigrating in the depths of the Iranian mind. Based on an interpretive approach, this study considered the act of immigrating as the result of the active engagement of meaning-making subjects with the conditions leading to the decision and act of immigrating, and attempted to analyse the concept of "immigration" as it is in the minds of activists with a phenomenological approach. The results show that immigrating is constructed in the minds of activists as a social value, apart from being a practical action and an objective reality that is done for a variety of individual, economic, social, political and cultural reasons.This study aims to understand the concept of immigration from the point of view of the act of immigrating in order to explore the hidden causes of the decision and act of immigrating in the depths of the Iranian mind. Based on an interpretive approach, this study considered the act of immigrating as the result of the active engagement of meaning-making subjects with the conditions leading to the decision and act of immigrating, and attempted to analyse the concept of "immigration" as it is in the minds of activists with a phenomenological approach. The results show that immigrating is constructed in the minds of activists as a social value, apart from being a practical action and an objective reality that is done for a variety of individual, economic, social, political and cultural reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration؛ out-migration؛ Phenomenology؛ Semantic reconstruction؛
  • elite