دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مهاجرت به‌مثابه ارزش (واکاوی معنایی مهاجرت از منظر اقدام‌کنندگان به مهاجرت‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.368680.1461

سعیده آرامی؛ منصوره اعظم آزاده


شناسائی انواع و منابع حمایت اجتماعی قابل دسترس برای نودانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.368810.1462

علی شکوری


مطالعه پدیدارشناسانه جستجوی نظریه دوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.368317.1460

سیمین کاظمی


مطالعه نشاط اجتماعی در شهر تهران؛ شاخص‌ها و مصادیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jisr.2024.369951.1471

انسی حمیدی؛ علیرضا کریمی؛ بیژن زارع


تغییرات حاد و بازاندیشی نامتعین در مفهوم خانواده؛ یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.368977.1463

احمد کلاته ساداتی؛ زینب صبوحی گلکار


خیابان دبیر اعظم کرمانشاه و تاریخی از زندگی روزمره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.366294.1446

نادر امیری؛ آرش رضا پور


بازنمایی زنان خانه دار در سینمای دهه نود ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.328128.1229

اعظم راودراد؛ فاطمه حاصلی