دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه ویژگی‌ها و ابعاد محله خوب در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.333751.1259

ولی اله رستمعلی زاده


تحلیل تعلیق خدمت نطام وظیفه و ماندگاری در دانشگاه (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.341489.1295

علیرضا اسکندری نژاد؛ غلامرضا غفاری


اقتصاد آشغال و جهان عاطفی رنج: مردم‌‌نگاری تهی‌دستان حاشیه‌‌نشین تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.324481.1213

اصغر ایزدی جیران


تحلیل جامعه شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه شناسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.320630.1195

پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


مواجهه جوانان با سیاستگذاری پوشش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.330806.1241

عبدالله بیچرانلو؛ سحر عارف


فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از مجازی شدن تعاملات استاد و دانشجو در شرایط پاندمی کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.325444.1217

منصوره مهدیزاده


بازنمایی اسطوره‌ای بودن برج میلاد با استفاده از نشانه‌شناسی رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.334133.1261

جمیل قریشی؛ محمد رضا تاجیک


جنبش زنان و هنر مقاومت در عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.331739.1246

محمدحسین شریفی ساعی


تحلیل ماهیت تعامل کودکان 9 تا 11 ساله با گوشی هوشمند: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.330237.1238

سیده زهرا اجاق؛ فرازه نورزاد


پدیدارشناسی نابینایی: نقش گفتمانهای اجتماعی و فرهنگی در برساخت اجتماعی پدیده نابینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.330923.1242

ابوذر سمیعی