دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 189-344 
4. پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی و خلقی جامعه‌پسندی

صفحه 255-271

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ حمیدرضا ایمانی فر


6. تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

صفحه 295-318

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 511-662 پاییز 1395، صفحه 345-510 تابستان 1395، صفحه 189-344 بهار 1395، صفحه 1-187