دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 189-344 
پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی و خلقی جامعه‌پسندی

صفحه 255-271

10.22059/jisr.2016.59242

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ حمیدرضا ایمانی فر


تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

صفحه 295-318

10.22059/jisr.2016.59244

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی