تحلیل جامعه شناختی واکنش قوم بختیاری به سریال سرزمین کهن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی (بررسی مسایل اجتماعی ایران) دانشگاه مازندران

چکیده

احساس محرومیت نسبی و طرد اجتماعی و فرهنگی در جوامع چندقومیتی ممکن است به بروز بحران قومی و کنش‌های خشونت‌آمیز اعتراضی کنشگران قومی منجر شود. قوم بختیاری، از جمله اقوام مهم ایرانی است که در مناطق متنوعی از ایران زندگی می‌کنند. پخش یک سریال تلویزیونی به نام سرزمین کهن و دیالوگی از آن که اشاره‌ای به بختیاری‌ها داشت، موجب برانگیختن خشم و اعتراض خیابانی مردم بختیاری در شهرهای بختیاری‌‌‌نشین شد. در این پژوهش که به شیوة مصاحبة عمیق با نخبگان قوم بختیاری صورت گرفت، مشخص شد که از نظر بیشتر آن‌ها، علت اعتراض، علاوه‌‌‌بر توهین به نمادهای قومی، محرومیت اقتصادی و احساس طرد اجتماعی و فرهنگی در میان مردم بختیاری بوده است. برای احتراز از خشونت جمعی اقوام که ممکن است کل جامعه را به‌‌‌سمت ناآرامی ببرد و وحدت و انسجام ملی را تهدید کند، ضروری است که به حقوق تمامی اقوام و اقلیت‌ها و مطالبات آن‌ها به یک نسبت احترام گذاشته شود و با حذف تبعیض و تفاوت قومی در همۀ زمینه‌ها، احساس تعلق به کشور و برخورداری از مواهب آن تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Bakhtiari tribe's reaction to a television series named Sarzamin Kohan

نویسنده [English]

  • Simin Kazemi
آبراهامیان، ارواند (1390)، تاریخ ایران نوین، ترجمة شهریار خواجیان، تهران: دات.
الهیاری، فریدون و همکاران (1390)، «بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی- اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی»، مجلة جستارهای تاریخی، شمارة 3: 24- 51.
امان‌اللهی بهاروند، سکندر (1379)، «لرها؛ تحلیلی تاریخی- جامعه‌شناختی»، فصلنامة مطالعات ملی، شمارة 6: 219- 242.
باهنر، ناصر و جعفری کیذقان، طاهره (1389)، «تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، شمارة 4: 131- 156.
برتون، رولان (1392)، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین (1386)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
بلالی، اسماعیل (1389)، «طرد اجتماعی اقوام در آیینة آمار: بررسی بودجة استان‌های ترک‌نشین و کردنشین»، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، شمارة 2: 1- 19.
پوربختیار، غفار (1387)، «بختیاری‌ها نفت و دولت انگلیس»، مجلۀ مطالعات تاریخی، شمارۀ 22: 82- 97.
حاجیانی، ابراهیم (1392)، «الگوی سیاست قومی در ایران»، مطالعات راهبردی، شمارۀ 11 و 12: 119- 138.
ـــــــــــــــ (1392)، جامعه‌شناسی هویت ایرانی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حسینی، سیدحسن و صفری، فاطمه (1387)، «معلولیت، فقر و طرد اجتماعی»، رفاه اجتماعی، شمارۀ 30 و 31: 265- 284.
رضایی، محمد و کاظمی، عباس (1387)، «بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، شمارۀ 4: 91- 118.
صالحی امیری، رضا (1388)، مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: کمیل.
فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
فوران، جان (1388)، مقاومت شکنندۀ تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمۀ احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
فیروزآبادی، سید احمد (1392)، طرد اجتماعی، رویکردی جامعه‌شناختی به محرومیت، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
قربان‌پور دستکی، خدابخش (1381)، «بختیاری‌ها، گذشته و حال»، فصلنامۀ مطالعات ملی، شمارۀ 14: 171-204
کریمی، علی (1390)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی تنوع قومی، تهران: انتشارات سمت.
گر، رابرت تد (1388)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمۀ علی مرشدی‌راد، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
محمدپور، احمد (1391)، تجربة نوسازی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
نوازنی، بهرام و صالحی، منصور (1391)، «چالش قومی در ایران، مورد مطالعه: استان اردبیل»، مجلۀ دانش سیاسی و بین‌الملل، شمارۀ 3: 109- 130.
·    همایون کاتوزیان، محمدعلی (1389)، دولت و جامعه در ایران، ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.