دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-218 
اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 55-90

10.22059/jisr.2012.36556

ابراهیم حاجیانی؛ علی اکبر رضایی؛ میرزاعبدالرسول فلاح زاده