دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-219 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی

صفحه 145-172

10.22059/jisr.2012.36551

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ سیدرضا اسلامی بناب