دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-217 
روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران

صفحه 107-134

10.22059/jisr.2013.36564

غلامرضا غفاری؛ علیرضا کریمی؛ حمزه نوذری


واکاوی مفهومی دلبستگی ملی

صفحه 179-205

10.22059/jisr.2013.36567

سیدعلی هاشمیانفر؛ رضا اسماعیلی؛ سیدضیاء هاشمی؛ مینا جلالی