دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تیر 1402، صفحه 225-3348 (شماره تابستان 1402) 
بررسی جامعه‌شناختی سوژه گری مجازی (مطالعۀ کاربران اینستاگرام)

صفحه 257-273

10.22059/jisr.2022.343882.1312

فاطمه گلابی؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقا یاری هیر؛ سجاد مسگرزاده