بررسی جامعه‌شناختی سوژه گری مجازی (مطالعۀ کاربران اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22059/jisr.2022.343882.1312

چکیده

امروزه کاربران، فضای مجازی را واقعیت تلقی می‌کنند و در آن به‌عنوان یک جهان اجتماعی درگیر می‌شوند. این درگیرشدن مستلزم تعریف خود به‌عنوان سوژه‌هایی در ارتباط با این جهان اجتماعی است. پژوهش حاضر به مطالعۀ برساخت سوژه‌گری مجازی در بین کاربران اینستاگرام می‌پردازد.
پژوهش حاضر به شیوۀ کیفی انجام شده است. در این راستا از پارادایم تفسیری و روش نظریۀ زمینه‌ای چندگانه استفاده شده است. نمونۀ مورد مطالعه شامل 46 نفر از کاربران اینستاگرام است که به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند با لحاظ قاعدۀ حداکثر تنوع انتخاب شدند.
سوژه‌گری در فضای مجازی در شکل پساواقعیت‌ها و خودهای پساواقعی با استفاده از تکنیک‌های «کمال‌گرایی وجودی»، «گریز از بوده‌ام»، «همانندشدن با خود» و «همانندشدن با دیگری» برساخته و تعریف می‌شود. در هر چهار مفهوم، سوژه به دنبال کسب اعتبار است؛ با این تفاوت که همانندشدن با خود از طریق بازیابی خود و هویت رخ می‌دهد، اما کمال‌گرایی وجودی و همانندشدن با دیگری با سقوط در «دازمن» رخ می‌دهد.
نکتۀ اساسی در هردو شکل از اعتبار این است که خودهای مبتنی بر این اعتبارها پساواقعی و مبتنی بر پساواقعیت‌هایی هستند که فقط در فضای مجازی وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Virtual Subjectivity (Study of Instagram Users)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Golabi
  • Mohammad Abbaszadeh
  • Tavakkol Aghayari Hir
  • Sajjad Mesgarzadeh
Department of Social Science, Faculty of Law & Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Presently, users perceive virtual space as an existential situation, and as a result, they participate in it as a social world. This engagement requires that we define ourselves as subjects within this social world. This study examines the construction of virtual subjectivity among Instagram users.
This study was conducted qualitatively. In this regard, the interpretive paradigm and multiple contextual theory methodology were used. Using the method of targeted sampling in accordance with the maximization of diversity, 46 Instagram software users were selected as the study's sample.Subjectivity in virtual space is constructed and defined using the techniques of “existential perfectionism,” “escape from being,” “identifying with oneself,” and “identifying with another.” In all four concepts, the subject pursues existential validity, with the exception of existential perfectionism, where self-identification occurs through the recovery of self and identity, and “Dazman”, where identification with the other occurs through falling.Fundamentally, the selves based on both forms of credit are post-real and based on post-realities that exist and are present only in the virtual space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjectivity
  • Virtual Space
  • Post-Realities
  • Existential Validity
  • Escape
  • Dasein
منابع
احمدی، ابراهیم (1399). نقش اثر حقیقت خیالی در باورپذیری خبرهای دروغین فضای مجازی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(3)، 549-566. https://doi.org/10.22059/JISR.2020.283886.885
افشانی، سید علیرضا، جواهرچیان، ندا و حقیقتیان، منصور (1398). پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، 115-143. https://doi.org/10.22059/jisr.2019.263179.724
بالیبار، اتین (1393). فلسفۀ مارکس. ترجمۀ عباس ارض‌پیما. تهران: دیبایه.
بصیریان جهرمی، حسین و نحوی نظام‌آبادی، مرضیه (1395). نشانه‌شناسی عناصر هویت آنلاین (مطالعۀ کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام). رسانه، 27(4)، 5-28. https://dorl.net/dor/20.1001.1.10227180.1395.27.4.1.3
بیزر، فردریک (1391). هگل. ترجمۀ سید مسعود حسینی. تهران: ققنوس.
جلائی‌پور، حمیدرضا و حاجی‌زادگان، ابوالفضل (1399). شناسایی و ارزیابی الگوهای تأثیرپذیری کاربران ایرانی توییتر از نگرش‌های سیاسی اینفلوئنسرها. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9(4)، 855-877. https://doi.org/10.22059/jisr.2020.271060.785
حسنی، محمدحسین و ذکائی، محمدسعید (1394). گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی. راهبرد اجتماعی-فرهنگی، 5(17)، 37-63. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517081.1394.4.4.1.5
سامانی، سمانه و فراهانی، اعظم (1395). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام). رسانه، 27(2)، 85-104.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.10227180.1395.27.2.5.3
طالب‌زاده، سید حمید و صادقیان، محمد (1395). چگونگی اهمیت سوژه و کنش در فلسفۀ ایدئالیستی آلمان و به‌تبع آن در اندیشۀ مارکس. مطالعات جامعه‌شناختی، 23(2)، 540-566. https://doi.org/10.22059/jsr.2017.62093
Afshani, S. A., Javaherchian, N., & Haghighatian, M. (2019). Problematic of self-emancipation in virtual space qualitative exploration how micro-influencers of instagram in Yazd express themselves. Quarterly of Social Studies Research in Iran, 8(1), 115-143. https://doi.org/10.22059/jisr.2019.263179.724 (In Persian)
Ahmadi, E. (2020). The role of illusory truth effect in believing the false news of cyberspace. Quarterly of Social Studies Research in Iran, 9(3), 549-566. https://doi.org/10.22059/JISR.2020.283886.885 (In Persian)
Balibar, E. (2014). Marx Philosophy. Translated by: A. Arz Peima. Tehran: Dibayeh.
Barbour, K., & Heise, L. (2019). Sharing #home on Instagram. Media International Australia, 172(1), 35-47. https://doi.org/10.1177/1329878X19853305
Beiser, F. (2012). Hegel. Translated by: S. M. Hosseini. Tehran: Ghognoos.
Basirian Jahromi, H., & Nahvi Nezamabadi, M. (2016). Semiology of Representation Elements of Online Identity: Study of Highly Followed Iranian Users on Instagram. Rasaneh, 27(4), 5-28. https://dorl.net/dor/20.1001.1.10227180.1395.27.4.1.3 (In Persian)
Budge, K. (2019). Remember Me: Instagram, Selfies and Libraries. Journal of the Australian Library and Information Association, 69(3), 1-14. http://dx.doi.org/10.1080/24750158.2019.1688507
Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory. Theatre Journal, 40(4), 519-531. https://doi.org/10.2307/3207893
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London and New York: Routledge.
Butler, J. (1997). The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, CA: Stanford University Press.
Cowles, D. (2017). Thrownness, attunement, attention: A Heideggerian account of responsibility, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Philosophy University of Essex.
Cronholm S. (2004). Illustrating multi-grounded theory. In Proceedings of the 3rd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, Reading, United Kingdom.
Czaplicki, L., Kostygina, G., Kim, Y., Perks, S. N., Szczypka, G., Emery, S. L., ... & Hair, E. C. (2020). Characterising JUUL-related posts on Instagram. Tobacco Control29(6), 612-617. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054824
Dreyfus, H. L., & M. A. Wrathall. (2005). A companion to Heidegger. UK: Blackwell.
Dreyfus, H. L. (2008). Interpreting Heidegger on Das Man, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 38(4), 455-467.         
Foucault, M. (1990). The History of Sexuality: The Use of Pleasure. Translated by: R. Hurley. Vintage Books a Division of Random House, Inc. New York.
Freeman, S. (2018). Utilizing Multi-Grounded Theory in a Dissertation: Reflections and Insights. The Qualitative Report, 23(5), 1160-1175. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3143
Hurley, Z. (2019). Imagined affordances of Instagram and the fantastical authenticity of female Gulf-Arab social media influencers. Social Media+ Society5(1), 2056305118819241. https://doi.org/10.1177/2056305118819241
Jalaeipour, H., & Hajizadegan, A. (2020). Exploring and evaluating the patterns Iranian twitter users are affected by the political attitudes of influencers. Quarterly of Social Studies Research in Iran, 9(4), 855-877. https://doi.org/10.22059/jisr.2020.271060.785 (In Persian)
Malecki, E. J. (2017). Real people, virtual places, and the spaces in between. Socio-Economic Planning Sciences58, 3-12. http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2016.10.008
Mujtahedi, K. (2015). Descartes and his philosophy. Tehran: Amirkabir.
Samani, S., & Farahani, A. (2016). Online identity and instagram: Study of how youth present their identity on instagram. Rasaneh, 27(2), 85-104. https://dorl.net/dor/20.1001.1.10227180.1395.27.2.5.3
Talebzadeh, S. H., & Sadeghian, M. (2017). Importance of Subject and Action in German Idealistic Philosophy and Its Reflection in Marx’s Thought and Philosophy. Sociological Review, 23(2), 540-566. https://doi.org/10.22059/jsr.2017.62093
Vida, H. D., Udasmoro, W., & Noviani, R. (2019). Instagram As the “Identity Workshop” for Female Travelers. KnE Social Sciences, 124-135. http://dx.doi.org/10.18502/kss.v3i20.4931
Wiederhold, B. K. (2019). Instagram: Becoming a worldwide problem?. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking22(9), 567-568. http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2019.29160.bkw
Withy, K. (2014). Situation and limitation: Making sense of Heidegger on thrownness. European Journal of Philosophy22(1), 61-81. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0378.2011.00471.x
Yeru, T. E. (2019). Celebrification of Instagram Users As a Practice. KnE Social Sciences, 405-418.
Hasani, M, H., & Zokaii, M. S. (2015). Social networking virtual world and youth lifestyle: Meta-analysis of literature review. The Socio-Cultural Research Journal or Rahbord, 5(17), 37-63. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517081.1394.4.4.1.5 (In Persian)